Прописи које у свом раду примењује комунална инспекција

 
ЗАКОНИ:
 
Закон о општем управном поступку
 
Закон о комуналним делатностима
 
Закон о одржавању стамбених зграда
 
Закон о оглашавању
 
Закон о прекршајима
 
 
Комунална инспекција управе Градске општине Земун врши у првом степену инспекцијски надзор над применом следећих ОДЛУКА:
 
ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
 
-контролу-

 • одлагањe смећа на места (депонију) предвиђена планом;
 • чишћења јавних површина;
 • убацивања смећа са јавне површине у сливник;
 • превоза смећа и фекалија уз стандардне мере превентиве;
 • одлагања смећа ван контејнера;
 • одлагања кабастог смећа поред контејнера у зато одређено време;
 • бацања папира и опушака ван корпи за ђубре;
 • бацања смећа на јавну површину;
 • паљења смећа на јавним површинама и бацања жара у контејнере;
 • чишћења јавне површине испред сталних и привремених објеката од стране власника или корисника;
 • растурања рекламних листића и плаката по јавној површини;
 • цепања дрва или угља на јавној површини
 • прање аутомобила на јавној површини;
 • утовара или истовара робе на местима где су хидранти:
 • остављања на јавној површини остатака биљне масе приликом кресања дрвећа и кошења траве;
 • одржавања чистоће јавне површине око градилишта од стране извођача радова;
 • изливања септичких јама на јавној површини;
 • прања возила на јавној површини и замена уља;
 • смештања робе, амбалаже и других ствари на јавним површинама.

 
ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
 
-контролу-

 • спољних делова зграде;
 • излога пословних простора;
 • осветљеност пасажа и простора испред улаза у зграду;
 • клима уређаја, антенских уређаја , соларних уређаја , уређаја за видео надзор и других уређаја;
 • површине око зграда и ограде (да ли се држе у уредном стању);
 • контролише уклањање снега и леда;
 • површине јавне наменe;
 • површине у јавном коришћењу;
 • неизграђено грађевинско земљиште;
 • постављања објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу;
 • чишћења јавне површине од атмосферских падавина, испред зграда и пословних објеката од стране ЈКП , правних и физичких лица која користе те објекте односнo земљиште;

 
-наложи-

 • уклањање остављених хаварисаних и нерегистрованих возила и прикључних возила, агрегата, јахти, чамаца и пољопривредних машина, камп кућица, камп возила и опреме са јавних површина;
 • уредно држање ограде градилишта и градилишне скеле постављени на делу површине јавне намене, односно на другој површини видљивој са површине јавне намене;
 • држање покривене отворе за водоводне, канализационе, топловодне, електричне, телефонске инсталације и друге уређаје одговарајућим поклопцима;

 
-забрани-

 • на улицама, трговима и другим површинама јавне намене и на површинама у јавном коришћењу продају робе или вршење друге делатности изван продајног објекта (продавница, привремени објекти) осим у случајевима када је то дозвољено законом или другим прописима;
 • на површинама јавне намене или на површинама у јавном коришћењу остављање и смештање робе, осим када се то врши посебним прописима.

 
ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
 
– контрола –

 • прављења буке у становима која угрожава остале станаре;
 • прављења буке до собне јачине различитим машинама (радио, ТВ, музички уређаји), певањем и свирањем у стану;
 • поштовање кућног реда у периоду од 13,00 до 17,00 и 22,00 до 06,00 часова (време одмора);
 • бацања смећа и других отпадака по заједничким просторијама;
 • прљања и оштећења зидова по заједничким просторијама;
 • бесправног узурпирања заједничких просторија;

 
ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
 
– контролу –

 • извођења паса без поводника;
 • извођења паса без заштитне корпе;
 • пуштања паса да се слободно крећу;
 • чишћења јавне површине или заједничке просторије које кућни љубимци запрљају;
 • шишања паса на јавном месту;
 • држање паса и мачака у двориштима породичних и стамбених зграда;
 • места и простора у којима се могу држати домаће животиње;
 • голубова;
 • држање пернате живине, кунића, копитара и папкара;

 
ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
 
-забрани-

 • рад дужи од радног времена одређеног одредбама члана 8. став 1. ове одлуке, којим је предвиђено да је угоститељским објектима за пружање услуге исхране и пића, осим објектима брзе хране, који се налазе у стамбеним зградама, утврђено максимално радно време и то тако што могу почети са радом најраније од 06,00 сати и могу радити најдуже до 24,00 сата, радним данима и недељом а петком и суботом од 06,00 сати до 01,00 сат после поноћи;

 
-наложи-

 • извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, обзиром да према одредбама ове одлуке привредни субјекти рад у угоститељским објектима морају организовати у складу са законом тако да се не узнемиравају грађани који станују или раде у суседству;

 
ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗАНАТСТВА И ТРГОВИНЕ
 
-контролу-

 • придржавања одлуке о радном времену пословних објеката.

 
-забрани-

 • продају, односно доставу алкохолних пића, пива, пиротехничких средстава и сличних врста роба чија употреба може битно да утиче на јавни ред и мир у времену од 22,00 до 06,00 сати.

 
ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
 
– контролу –

 • постављања привремених објеката на јавним површинама у складу са прописима;

 
– наложи –

 • уклањање привремених објеката који се користе без одобрења, постављени супротно условима утврђеним планом, коришћеним од стране неовлашћеног лица и место коришћењем супротно издатом одобрењу.

 
ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ
 
-контролу-

 • постављања објеката и средстава за оглашавање на отвореном простору – јавној површини и другој површини са које се могу упућивати огласне поруке.

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

-контрола-

 • одржавањa јавних простора за паркирање као и услове коришћења јавних паркиралишта

 
-забрани-

 • паркирања моторних возила у складу са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом на јавним паркиралиштима
 • паркирање возила без важећих регистарских таблица
 • остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без сопственог погона
 • заузимање паркинг места путем ограђивања или на други начин ометања паркирања других возила.

 
ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
 
-контролу-

 • постављањa тезги, апарата за сладолед, апарата за кокице, расхладне коморе и других лако покретних објеката за излагање и продају робе на мало и вршења занатских услуга
 • услов и начин постављања привремених објеката
 • начин коришћења покретног објекта

 
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
 
-контрола-

 • постављања баште угоститељског објекта у складу са одобрењем

 
– наложи-

 • уклањање баште угоститељског објекта, постављена без одобрења;
 • уклањање баште угоститељског објекта, која је постављена супротно пројекту за који је издато одобрење.

 
ОДЛУКЕ О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
 
-контролу-

 • стање комуналних објеката канализације, унутрашњих инсталација, стања септичких јама

 
-наложи-

 • чишћење септичких јама

 
ОДЛУКА О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ
 
-контрола-

 • обављање погребне делатности, сахрањивање умрлих;
 • уређење и одржавање гробаља.