Nadležnost opštinske građevinske inspekcije

 
Opštinski građevinski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Opština (objekti površine do 800m²).
 
Opštinski građevinski inspektor u vršenju nadzora ima pravo i dužnost da proverava da li:
 

 • privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje gradi objekat, odnosno lice koje vrši stručni nadzor, odnosno lica koja obavljaju pojedine poslove na projektovanju ili građenju objekata, ispunjavaju propisane uslove;
 • je za objekat koji se gradi, odnosno za izvođenje radova izdata građevinska dozvola i potvrđena prijava o početku građenja,odnosno izdato rešenje iz člana 145.zakona o planiranju i izgradnji;
 • da je investitor zaključio ugovor o građenju, u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji;
 • da se objekat gradi prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, odnosno tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdato rešenje o prijavi radova iz čl. 145 Zakona o planiranju i izgradnji;
 • da je gradilište obeleženo na propisan način;
 • izvršeni radovi, odnosno materijal, oprema i instalacije koje se ugrađuju odgovaraju zakonu i propisanim standardima, tehničkim normama i normama kvaliteta;
 • da je izvođač radova preduzeo mere za bezbednost objekata, susednih objekata, saobraćaja okoline i zaštitu životne sredine;
 • na objektu koji se gradi ili je izgrađen postoje nedostatci koji ugrožavaju bezbednost njegovog korišćenja i okoline;
 • izvođač radova vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i obezbeđuje knjigu inspekcije na propisan način;
 • da se u toku građenja i korišćenja objekta vrše propisana osmatranja i održavanje objekta;
 • da je tehnički pregled izvršen u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona;
 • da je za objekat koji se koristi izdata upotrebna dozvola;
 • da se objekat koristi za namenu za koju je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola.

U vršenju inspekcijskog nadzora opštinski građevinski inspektor je ovlašćen da donosi rešenja o uklanjanju objekata ili njegovog dela, da nalaže obustavu radova, donosi rešenja o zabrani i naredbi, kao i preduzimanje drugih mera propisanih zakonom kao što je donošenje rešenja kojim se naređuje zatvaranje gradilišta.
 
Opštinski građevinski inspektor nije nadležan za inspekcijski nadzor za izgradnju objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola (jednostavni objekti koji se grade na istoj katastarskoj parceli kao i glavni objekat (vrtna senila do 15m2 osnove, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do12m2 i dubine 1m, nadstrešnice, dečija igrališta i sl), a za utvrđivanje nastale štete na objektu nadležan je ovlašćeni veštak i sud.