Имовинско правни и стамбени послови

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

-ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – СТАМБЕНИ ОДНОСИ

 
 


 

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ГРАЂАНИМА

 
Oдељење за имовинско-правне и стамбене послове пружа информације које се односе на све поступке из надлежности одељења везане за експропријацију,административни пренос, доношење решења о утврђивању права о успостављању ранијег режима својине у КО Батајници, о измиреним новчаним обавезама, о правном статусу раније донетих решења овог Одељења, информације о преосталом износу за откуп стана у целости, о национализованим становима, о откупљеним становима и исплаћеним становима, информације у вези покренутих поступака за реституцију.
 


 

ДОКУМЕНТА КОЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ГРАЂАНИМА

 
1. решење којим се утврђује да је земљиште због непривођења намени престало да буде градско грађевинско земљиште и грађевинско земљиште у ко Батајница, у складу са Одлуком о одређивању земљишта које престаје да буде градско грађевинско земљиште и грађевинско земљиште у ко Батајница (Сл.лист града Београда бр.20/91,9/98 и 15/2001)

2. решења о експропријацији и административном преносу

3. потврда о измиреним новчаним обавезама по решењима ГО Земун о уступању градског грађевинског земљишта

4. уверења да су решења ГО Земун о уступању градског грађевинског земљишта на снази

5. уверења да су решени имовинско-правни односи

6. уверења о идентификацији уступљеног земљишта по решењима ГО Земун

7. стављање клаузуле правноснажности

8. преписи решења

9. увид у списе предмета и издавање копије докумената из архивских предмета

10. акти у вези поступака за исељење бесправно усељених лица по захтевима поднетим по раније важећем закону о становању

11. решења о регистрацији Стамбених заједница

12. анекси уговора о откупу стана

13. уверења о откупљеним становима

14. уверења о спецификацији зграда у којима су општински станови

15. уверења на основу спроведених увиђаја

16. уверења да су решења стамбеног одсека на снази

 


 

УСЛУГЕ КОЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ГРАЂАНИМА

 
-доношење решења, закључака, потврда, уверења, обавештења и информација из области у надлежности овог Одељења које су напред таксативно наведене

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА (ЗА ВИШЕ ПАРЦЕЛА У ЗАХТЕВУ)

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СПЕЦИФИКАЦИЈИ СТАНА

ЗАХТЕВ ЗА КЛАУЗУЛУ ПРАВОСНАЖНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕПИС РЕШЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА УВИД У ПРЕДМЕТ

ПОТВРДА ДА ЈЕ ПЛАЦ ИСПЛАЋЕН

ПОТВРДА ДА ЈЕ РЕШЕЊЕ НА СНАЗИ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ

ЗАХТЕВ ЗА ОВЕРЕНУ КОПИЈУ УГОВОРА

ЗАХТЕВ ЗА УВЕРЕЊЕ ДА ЈЕ СТАН ИСПЛАЋЕН У ЦЕЛОСТИ