Boračko-invalidska zaštita

 
Poslovi boračko invalidske zaštite koji se obavljaju po zahtevima stranaka.
 
Utvrđivanje svojstva ratnog vojnog i mirnodopskog vojnog invalida se ostvaruje:
 
Podnošenjem zahteva, sastavljenog u slobodnoj formi, koji potpisuje podnosilac, a podnosi se GO Zemun, Odeljenju za društvene delatnosti i privredu-Grupi za boračko invalidsku zaštitu.
 
1.Uz zahtev za sticanje svojstva ratnog vojnog invalida se podnose dokazi u originalu ili u overenoj kopiji i to:
-uverenje nadležne vojne pošte ili MUP-a o vremenu provedenom u oružanim akcijama;
-uverenje i načinu i okolnostima ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja iz vremena kada se dogodilo;
-medicinska dokumentacija o lečenju nakon ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja iz vremena ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja, kao i medicinska dokumentacija o kontinuiranom lečenju do podnošenja zahteva.
– dokaz o državljanstvu,
– dokaz o prebivalištu, izbegličkom statusu ili statusu raseljenog lica sa Kosova i Metohije ili kopija lične karte.
 
***
Zahtevi za ostvarivanje svojstva po bolesti podneti po isteku roka od 5 godina po prestanku ratnih okolnosti se odbacuju kao zastareli.
 
Kako je od prestanka ratnih okolnosti proteklo više od 5 godina, svi podneti zahtevi po ovom osnovu biće odbačeni.
 
2. Uz zahtev za sticanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida se podnose dokazi u originalu ili u overenoj kopiji i to:
-uverenje nadležne vojne pošte ili drugog vojnog organa o načinu o okolnostima ranjavanja, povređivanja, ozleđivanja ili nastanka bolesti za vojnike na odsluženju vojnog roka, studente vojne akademije, učenike srednje vojne škole, slušaoce škole za rezervne oficire i lica u rezervnom sastavu, kao i dobrovoljce na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije, koje su nastale u vršenju vojne službe – dužnosti i u vezi sa tom službom bez svoje krivice za sticanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida,
-medicinska dokumentacija o lečenju iz vremena ranjavanja, ozleđivanja povređivanja ili nastanka bolesti, nastale usled pojačanog napora u vršenju vojne dužnosti
-dokaz o državljanstvu,
-dokaz o prebivalištu, izbegličkom statusu ili statusu raseljenog lica sa Kosova i Metohije ili kopija lične karte.
 
Utvrđivanje svojstva civilnog invalida rata
– zahtev
– uverenje vojne pošte ili izveštaj MUP-a o okolnostima i načinu ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja
– medicinska dokumentacija o lečenju
– dokaz o državljanstvu
– dokaz o prebivalištu, odnosno statusu raseljenog lica i kopija lične karte.
 
Pravo na porodičnu invalidninu
Ostvaruju bračni drug, deca, roditelji
– zahtev
– dokaz vojne jednice ili ustanove da je lice po kome se ostvaruje pravo, poginulo ili nestalo pod okolnostima utvrđenim Zakonom,
– original izvoda iz matične knjige umrlih za lice koje je poginulo ili proglašeno za nestalo ili umrlo,
– dokaz o srodstvu sa licem po kome se ostvaruje pravo,
– dokaz o državljanstvu ili izbegličkom statusu,
– izvod iz matične knjige rođenih za supružnika sa naknadnim upisom kao dokaz da imenovani-a nije sklopio-la novi brak,
– za decu umrlog RVI, MVI ili palog borca (ukoliko ih je imao) original izvoda iz matične knjige rođenih i dokaz o školovanju ako su stariji od 15 godina,
– dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu
Ovi zahtevi se podnose prema prebivalištu, odnosno boravištu podnosioca.
 
Materijalno obezbeđenje – kadrovska pomoć
– zahtev,
– izvod iz matične knjige venčanih,
– izvod iz matične knjige rođenih za suprugu i decu,
– uverenje vojnog odseka da se hranilac nalazi u vojsci i na koliko meseci,
– uverenje iz katastra i iz Republičke uprave javnih prihoda da hranilac i članovi njegove porodice nemaju nepokretnosti, odnosno prihode podložne oporezivanju,
– fotokopija lične karte za hranioca i članove njegove porodice,
– overena izjava dva svedoka da je hranilac sa članovima porodice živeo u zajedničkom domaćinstvu,
– uverenje nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlene članove porodice,
– overena izjava dva svedoka da hranilac ne ostvaruje lični dohodak ili naknadu ličnog dohotka po pozitivnim propisima
 
Isplata invalidskih prinadležnosti
Grupa za boračko-invalidsku zaštitu vodi evidenciju o iznosu prenetih sredstava iz budžeta Republike Srbije i Grada Beograda za boračko invalidsku zaštitu, o korisnicima prava, o izvršenim isplatama i o tome sastavlja izveštaj.
 
Formulari za ostvarivanje različih osnovnih i izvedenih prava iz oblasti boračko invalidske zaštite:
 
Zahtev za dodelu ortopedskih pomagala
 
Zahtev za izdavanje uverenja radi uvoza putničkog motornog vozila
 
Zahtev za naknadu pogrebnih troškova
 
Zahtev za naknadu troškova sahrane „Nosioca partizanske spomenice 1941“
 
Zahtev za povećanje procenta vojnog invaliditeta
 
Zahtev za pomoć u slučaju smrti vojnog invalida
 
Zahtev za pomoći u slučaju smrti korisnika MNP
 
Zahtev za preseljenje spisa invalidskog predmeta na drugu opštinu zbog promene prebivališta
 
Zahtev za prestanak prava na porodičnu invalidninu
 
Zahtev za priznavanje prava na dodatak za negu i pomoć vojnog invalida
 
Zahtev za priznavanje prava na dodatak za negu i pomoć vojnog invalida (2)
 
Zahtev za priznavanje prava na dodatak za negu korisnika mesečnog novčanog primanja
 
Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje
 
Obaveštenje o smrti korisnika prava na boračko invalidsku zaštitu
 
Potvrda o visini ličnog dohotka za korisnike boračkog dodatka