Борачко-инвалидска заштита

 

Послови борачко инвалидске заштите који се обављају по захтевима странака.
 

Утврђивање својства ратног војног и мирнодопског војног инвалида се остварује:
 
Подношењем захтева, састављеног у слободној форми, који потписује подносилац, а подноси се ГО Земун, Одељењу за друштвене делатности, протокол и информисање, Одсек за друштвене делатности Група за борачко-инвалидску заштиту.
 
1. Уз захтев за стицање својства ратног војног инвалида  или проширење основа инвалидитета се подносе докази и то:
-уверење надлежне војне поште или МУП-а о времену проведеном у оружаним акцијама у оригиналу;
-уверење и начину и околностима рањавања, повређивања или озлеђивања из времена када се догодило у оригиналу;
-медицинска документација о лечењу након рањавања, повређивања или озлеђивања из времена рањавања, повређивања или озлеђивања, као и медицинска документација о континуираном лечењу до подношења захтева у оригиналу.
– доказ о држављанству, из периода рањавања, болести, повреде или озледе у копији (оригинал на увид);
– доказ о пребивалишту, избегличком статусу или копија личне карте.(очитане личне карте ако има „чип“).
 
Захтеви за остваривање својства по болести поднети по истеку рока од 5 година по престанку ратних околности се одбацују.
  
2. Уз захтев за стицање својства  војног инвалида или проширење основа инвалидитета подноси се :
-уверење надлежне војне поште или другог војног органа о начину о околностима рањавања, повређивања, озлеђивања или настанка болести за војнике на одслужењу војног рока, студенте војне академије, ученике средње војне школе, слушаоце школе за резервне официре и лица у резервном саставу, као и добровољце на војној дужности у Војсци Србије, које су настале у вршењу војне службеу оригиналу
-медицинска документација о лечењу из времена рањавања, озлеђивања повређивања или настанка болести, настале услед појачаног напора у вршењу војне дужности у оригиналу,
-доказ о држављанству у оригиналу,
-доказ о пребивалишту, избегличком статусу  статусу расељеног лица или копија личне карте (очитана лична карта).
 
3. Утврђивање својства цивилног инвалида рата
– захтев подносе само лица које су повређена на територији Србије,
– Записник Надлежног тужилаштва о здесном догађају или извештај МУП-а о околностима и начину рањавања, повређивања или озлеђивања у оригиналу,
– медицинска документација о наведеном догађају из периода догађаја у оригиналу,
– доказ о држављанству у оригиналу

– доказ о пребивалишту, односно статусу расељеног лица и копија личне карте.

 

4. Захтев за повећање процента војног инвалида

Остварује војни инвалид који има постојеће решење о инвалидитету ако наступи погоршање ране повреде или болести

-захтев

-извештај лекара специјалисте у оригиналу, који констатује погоршање ране, повреде или болести.

-лична карта подносиоца

Захтеви за повећање процента инвалидитета који су поднели војни инвалиди који су добили својство по основу погоршања болести, одбијају се захтеви као неосновани.
 
5. Право на породичну инвалиднину
Остварују брачни друг, деца, родитељи
– захтев
– доказ војне једнице или установе да је лице по коме се остварује право, погинуло или нестало под околностима утврђеним Законом,
– оригинал извода из матичне књиге умрлих за лице које је погинуло или проглашено за нестало или умрло,

– извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за погинуло лице
– доказ о сродству са лицем по коме се остварује право,
– извод из матичне књиге венчаних са свим уписима,
– извод из матичне књиге рођених за супружника са свим уписима,
– за децу умрлог РВИ, МВИ, палог борца или погинулог  припадника ВС,  оригинал извода из матичне књиге рођених и доказ о школовању ако су старији од 15 година,
– доказ о пребивалишту (лична карта или уверење о пребивалишту из МУП-а), односно боравишту за све подносиоце захтева.

–изјава два сведока оверена код Јавног Бележника о саставу породичног домаћинства и да нема друге брачне или ванбрачне деце и да није у брачној или ванбрачној заједници

Ови захтеви се подносе према пребивалишту, односно боравишту подносиоца.
 

6. Захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ војног инвалида

– војни инвалид I,II,II,IV групе

– документација лекара специјалисте за наведене болести у оригиналу и не старије од 6 месеци

–  лична карта именованог

 

 7. Захтев за признавање права на права на накнаду за време незапослености ратног војног инвалида

– захтев за ратне војне инвалиде од I до  IV групе инвалидитета

– уверење пореског органа из места пребивалишта и места рођења

–  уверење из Катастра непокретности места пребивалишта и места рођења

– потврда регистра привредних субјеката Србије (АПР)

– уверење РФПИО Београд и надлежног ПИО по месту рођења

– уверење са НСЗЗ Београд

– оверена изјава два сведока код Јавног бележника о саставу породичног домаћинства

– копија личних карата за подносиоца и за све чланове домаћинства

 

 8. Захтев за признавање права на борачки додатак ратном војном инвалиду

– уговор о радном односу у копији (оригинал на увид)

– потврда о заради за одређени месец (узима се у органу БиЗ), коју попуњава послодавац и потписује надлежно лице и оверава је печатом правног лица

–  обрачун зараде коју издаје послодавац

– копија решења о признавању својства РВИ

– копија личне карте

 

Корисннк борачког додатка подноси сваког месеца захтев за оставривање овг права за наведени месец уз достављање захтева, потврде о заради (коју издаје овај орган), коју попуњава послодавац и обрачуну зараде (платни листић).

 

 9. Захтев за признавање права на ортопедско помагало  војном инвалиду

– копија решења о признавању својства

– извештај лекара специјалисте-ортопеда о потреби ортопедског помагала  у оригиналу и не старије од 6 месеци

–  уверење РЗЗО да преко њих није остварио ортопедско помагало

–  уверење РФЗО  ВС да преко њих није остварио ортопедско помагало

–  лична карта

Уколико је корисник остварио ово право, по истеку рока трајања помагала , може поднети нови захтев за остваривање истог права са наведеним доказима

 

 10. Захтев за признавање права на замену дела на додељеном ортопедском помагалу  војном инвалиду

– копија решења о признавању својства

-копија решења о додели ортопедског помагала

– извештај лекара специјалисте-ортопеда о потреби ортопедског помагала  у оригиналу и не старије од 6 месеци

– извештај ортопедске куће која је доделила ортопедско помагало  о потреби за замену  дела на ортопедском помагалу

–  уверење РЗЗО да преко њих није остварио ортопедско помагало

–  уверење РФЗО  ВС да преко њих није остварио ортопедско помагало

–  лична карта

 

 11. Захтев за признавање права на путничко моторно возило војном инвалиду

– захтев за војне инвалиде I групе који имају признато својство због апутације или тешких оштећења екстремитета или губитка вида на оба ока

– извештај лекара специјалисте за наведене повреде у оригиналу и не старије од 6 месеци

– копија решења о признавању својства РВИ

– копија личне карте

Уколико је лице остварило ово право, по истеку 7 година по остваривању овог права , може поднети нови захтев

 

 12. Захтев за признавање права на породични додатак

– захтев подносе сам корисници који имају право на породичну инвалиднину по основу смрти војног инвалида који је користио туђу негу и помоћ

– решења о инвалидитету РВИ и решење о породичној инвалиднини

– уверење пореског органа из места пребивалишта и места рођења

–  уверење из Катастра непокретности места пребивалишта и места рођења

– потврда регистра привредних субјеката Србије (АПР)

– уверење РФПИО Београд и надлежног ПИО по месту рођења

– уверење са НСЗЗ Београд

– оверена изјава два сведока код Јавног бележника о саставу породичног домаћинства

– копија личних карата за подносиоца и за све чланове домаћинства

Уколико корисник има чланове домаћинства децу и  родитеље који живе у заједничком домаћинству, прибављају се наведена документа и за њих.

 

 13. Захтев за признавање права на месечно новчано примање

– захтев подносе војни инвалиди и цивилни инвалиди рата и чланови породице страдалих цивилних инвалида и материјално необезбеђени чланови породице НОР-а

– решења о инвалидитету или решење о породичној инвалиднини

– уверење пореског органа из места пребивалишта и места рођења

–  уверење из Катастра непокретности места пребивалишта и места рођења

– потврда регистра привредних субјеката Србије (АПР)

– уверење РФПИО Београд и надлежног ПИО по месту рођења

– уверење са НСЗЗ Београд

– оверена изјава два сведока код Јавног бележника о саставу породичног домаћинства

– копија личних карата за подносиоца и за све чланове домаћинства

Уколико корисник има чланове домаћинства децу и  родитеље који живе у заједничком домаћинству, прибављају се наведена документа и за њих.

 

 

 14. Захтев за признавање права на додатак за негу корисника месечног новчаног примања

– захтев подносе сам корисници који имају право на месечно новчано примање

– решења о инвалидитету или о породичној инвалиднини и решење о праву на месечно новчано примање

– уверење пореског органа из места пребивалишта и места рођења

–  уверење из Катастра непокретности места пребивалишта и места рођења

– потврда регистра привредних субјеката

– уверење РФПИО Београд и надлежног ПИО по месту рођења

– уверење са НСЗЗ Београд

– оверена изјава два сведока код Јавног бележника о саставу породичног домаћинства

– копија личних карата за подносиоца и за све чланове домаћинства

– извештај лекара специјалисте о потреби за туђу негу и помоћ  у оригиналу и не старије од 6 месеци

 

Уколико корисник има чланове домаћинства децу и  родитеље који живе у заједничком домаћинству, прибављају се наведена документа и за њих (осим извештаја лекара).

 

15. Захтев за помоћ у случају смрти војног инвалида

– захтев подносе лица која су живела у заједничком домаћинству и старала се о именованом кориснику,

–обавештење о смрти корисника,

– оверена изјава два сведока код Јавног бележника о заједници живота , старању о истом и сахрани војног инвалида

– потврди или рачуни о трошковима сахране у копији (оригинал на увид)

–  извод из матичне књиге умрлих

– личне карте подносиоца захтева и умрлог лица

 

16. Захтев за накнаду трошкова сахране „Носиоца партизанске споменице 1941“ и лица одликованих орденом народног хероја

– захтев подносе лица која су живела у заједничком домаћинству и старала се о именованом или лица која су извршила сахрану

–обавештење о смрти корисника

– Оверена изјава два сведока код Јавног бележника о заједници живота , старању о истом и сахрани наведених носилаца

– потврди или рачуни о трошковима сахране у копији (оригинал на увид)

–  извод из матичне књиге умрлих

– личне карте подносиоца захтева и умрлог лица

 

17. Накнада погребних трошкова и помоћ у случају смрти корисника месечног новчаног примања

– захтев подносе лица која су живела у заједничком домаћинству и старала се о именованом,

–обавештење о смрти корисника

– Оверена изјава два сведока код Јавног бележника о заједници живота , старању о истом и сахрани војног инвалида

– потврди или рчуни о трошковима сахране у копији (оригинал на увид)

–  извод из матичне књиге умрлих

– личне карте подносиоца захтева и умрлог лица

Права не могу остварити лица уколико су ова права остварили по савезном закону којим се уређују права војних инвалида и породица палих бораца.

 

18. Обавештење о смрти корисника права

– извод из матичне књиге умрлих у копији

– Копија личне карте (или очитана лична карта).

 

Исплата инвалидских принадлежности
Група за борачко-инвалидску заштиту води евиденцију о износу пренетих средстава из буџета Републике Србије и Града Београда за борачко инвалидску заштиту, о корисницима права, о извршеним исплатама и о томе саставља извештај.

Исплата савезних средстава се врши око 20-ог у месецу а републичка средства око 25-ог у месецу (по пребацивању средстава на рачун општине).

 

Oбавештење о смрти корисника права на борачко инвалидску заштиту

Обавештење о промени адресе

Пријава промене адресе

Потврда за борачки додатак

Захтев за признавање права на борачки додатак

Захтев за признање права на борачки додатак за одређени месец

Захтев за признавање додатка за негу и помоћ војног инвалида

Захтев за једнократну помоћ у случају смрти корисника

Захтев за помоћ у случају смрти РВИ

Захтев за накнаду погребних трошкова

Захтев за признавање трошкова сахране носиоца Ордена народног хероја

Зехтев за признавање права на додатак незапосленог РВИ

Захтев за признавање права на додатак РВИ у радном односу

Захтев за доделу ортопедског помагала

Захтев за замену делова ортопедског помагала

Захтев за доделу навлака

Захтев за повећање процента војног инвалидитета

Захтев за признавање права на породични додатак

Захтев за признавање права на месечно новчано примање

Захтев за признавање права на моторно возило

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду

Захтев за признавање додатка за негу

Захтев за признавање права на ортопедски додатак

Захтев за признавање права на самохраност

Захтев за признавање права на личну инвалиднину и својство РВИ, МВИ, ЦИР

Захтев за промену износа месечног новчаног примања

Захтев за промену износа месечног примања – 80 година живота

Захтев за проширење основа војног инвалидитета