Uverenje o upisu u birački spisak

 

Odeljenje za opštu upravu
Odsek za izborna prava, poslove pisarnice i arhive

 
 
Potrebna dokumentacija:
– Zahtev
– Lična karta ili JMBG
– Dokaz o uplaćenoj taksi
 
Mesto nabavke obrasca: šalter 12 ili preuzmite ovde PDF
 
Republička administrativna taksa: 580 din.
Uplatni račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 35-021
 
Mesto predaje obrasca: šalteri 1, 2, 12
 
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija 95, šalter 12
 
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
 
Telefon za informacije: 3778-532, 3778-465
 
Napomena:
Dokumentacija koja se podnosi na šalterima 1 i 2 (prijem podnesaka) se može podneti svakog radnog dana od 07.30 do 15.30.