Birački spisak

 
Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove
Odsek za izborna prava, poslove pisarnice i arhive
 
Potrebna dokumentacija:
Lična karta ili bilo koji dokument sa JMBG
 
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija 95 (treći sprat) ili šalter 12 (prizemlje)
 
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
Telefon za informacije: 3778-532, 3778-465
 
Napomena:
Moguć je uvid lično ili putem telefona 3778-532, 3778-465, kao i na Internet sajtu http://195.222.98.78/javniportal
 
Upis, brisanje, izmena, dopuna i ispravka biračkog spiska
Potrebna dokumentacija (u zavisnosti od osnova za traženu promenu):
– Zahtev
– Fotokopija lične karte
– Važeća lična karta na uvid
– Izvod iz odgovarajuće matične knjige
 
Mesto nabavke obrasca: šalter 1, 2 ili 12 ili preuzmite ovde PDF
 
Mesto predaje obrasca: šalteri 1 i 2
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija 95, šalter 12
 
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
Telefon za informacije: 3778-532, 3778-465
 
Napomena:
Dokumentacija koja se podnosi na šalterima 1 i 2 (prijem podnesaka) može se podneti svakog radnog dana od 07.30 do 15.30.
 
Uverenje o upisu u birački spisak
Potrebna dokumentacija:
– Zahtev
– Lična karta ili JMBG
– Dokaz o uplaćenoj taksi
 
Mesto nabavke obrasca: šalter 12 ili preuzmite ovde PDF
 
Mesto predaje obrasca: šalteri 1, 2, 12
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija 95, šalter 12
 
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
Telefon za informacije: 3778-532, 3778-465
 
Republička administrativna taksa: 610 din.
Uplatni račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 35-021
 
Napomena:
Dokumentacija koja se podnosi na šalterima 1 i 2 (prijem podnesaka) se može podneti svakog radnog dana od 07.30 do 15.30.