Радне књижице

Послови радних књижица, обухватају статистичко-евиденционе послове радних књижица, уговоре о раду са приватним послодавцима, уверења и исправе на основу података из регистра радњи.

За издавање прве радне књижице потребно је:

·   лично присуство

·   важећа лична карта

·   радна књижица (непопуњена)

·   два обрасца за издавање радне књижице (попуњена)

·   уверење о држављанству (може бити старије од шест месеци)

·   оригинал доказ о завршеној школи (диплома, сведочанство, уверење…)

·   за удате жене где се разликује презиме у дипломи и садашње презиме извод из матичне књиге венчаних

Сва документа се узимају само на увид и враћају се.

За дупликат радне књижице потребно је:

·   лично присуство

·   потврда да је изгубљена или уништена радна књижица објављена неважећом (потврда се добија у Службеном гласнику Републике Србије у Београду, Улица Немањина бр. 22)

·   и сва документа као за прву радну књижицу

За радну књижицу за лица која имају статус прогнаних и избеглих лица потребно је:

·   лично присуство

·   избегличка или прогнаничка легитимација

·   оригинал документ са јединственим матичним бројем грађана (родни лист, уверење о матичном броју, стара лична карта, пасош, домовница, путовница…)

·   оригинал документ о завршеној школској спреми

·   радна књижица (непопуњена)

·   два захтева за издавање радне књижице (попуњена)

Сва документа се узимају само на увид и враћају се.

За радну књижицу за стране држављане потребно је:

·   лично присуство

·   пасош стране државе са печатом ОУП-а у њему, којим се дозвољава привремени боравак на територији Србије

·   уверење о одређивању евиденционог броја који одговара нашем ЈМБГ (ово уверење издаје ОУП за странце)-Београд

·   радна књижица (непопуњена)

·   два захтева за издавање радне књижице (попуњена)

·   потврда о боравишту на територији ГО Земун за незапослене, односно потврда фирме која се налази на територији ГО Земун, за запослене

Исправке у радној књижици, све накнадне исправке и уписи у постојеће радне књижице врше се за незапослена лица на општини где се налази пребивалиште лица, а за запослена лица на општини где се налази седиште радне организације.

За исправку презимена потребно је:

·   важећа радна књижица

·   важећа лична карта на ново презиме

·   оригинал доказ о промени презимена (венчани лист, решење о промени презимена, изјава о промени презимена дата на записник матичару…)

За исправку других података у радној књижици потребно је:

·   важећа радна књижица

·   важећа лична карта

·   оригинал документ у коме се види податак који се мења (родни лист, решење, пресуда…)

За накнадни упис школске спреме потребно је:

·   важећа радна књижица

·   важећа лична карта

·   оригинал доказ о завршеној школи (диплома, сведочанство, уверење…)

За оверу уговора о раду потребно је:

·   лично присуство уговорних страна (послодавца и радника)

·   оригинал документ уговора о раду у 4 или 5 примерака попуњен (уговорне стране уговор потписују пред службеним лицем)

·   печат послодавца

·   важећа лична карта послодавца

·   решење о отварању радње послодавца

·   важећа лична карта радника

·   радна књижица радника

·   лекарско уверење за радника (ако је у питању прво запослење или је од задњег прекида рада прошло преко 6 месеци)

·   доказ о уплати административне таксе

За оверу уговора о раду за кућно помоћно особље потребно је:

·   лична изјава радника и послодавца да нису ни у каквом сродству (изјаве се не морају оверавати)

·   сви документи као и за уговор о раду са приватним послодавцима.

За издавање преписа решења потребно је:

·   писани захтев (предаје се писарници)

·   доказ о уплати административне таксе

·   решење се преузима у соби број 72 лично уз личну карту или за власника уз оригинал овлашћење – оверено код надлежног органа које остаје у предмету и личне карте овлашћеног лица.

Издавање уверења о обављању самосталне делатности:

У сврху уписа радног стажа потребно поднети:

·   писани захтев – добија се у соби 72,

·   фотокопија решења о затварању радње, а за радње које су одјављене решењем Агенције за привредне регистре копија решења о одјави,

·   копија решења о оснивању радње и

·   општинска административна такса

У остале сврхе потребно поднети:

·   писани захтев – добија се у соби 72,

·   фотокопија решења о оснивању радње и

·   доказ о уплати административне таксе

Издавање статистичког извештаја о матичном броју радње

Извештај се преузима лично уз личну карту и решење о оснивању радње или за власника уз оригинал овлашћење – оверено код надлежног органа које остаје у предмету и личне карте овлашћеног лица.