Izbegla i prognana lica

Povereništvo za zbrinjavanje izbeglih i prognanih lica obavlja sledeće poslove po zahtevima stranaka:
Priznavanje statusa izbeglog lica
• saglasnost Republičkog Komesarijata za izbeglice i migracije
 
Ukidanje statusa izbeglog lica
• rešenje o priznatom statusu
• rešenje o državljanstvu
• izvod iz matične knjige državljana ili uverenje (ne starije od šest meseci)
• fotokopija izbegličke legitimacije
• fotokopija potvrde o produženom statusu ili fotokopija rešenja po žalbi
 
Promena mesta boravka
• izjava stanodavca overena u Opštini
• dokaz da je davalac izjave vlasnik kuće ili stana(Ugovor,Vlasnički list..)
 
Za doseljene na područuje opštine Zemun
Saglasnost od Povereništva Zemun da se prihvata na smeštaj i zbrinjavanje uz izjavu stanodavca i fotokopiju dokaza o vlasništvu stanodavca kuće ili stana. Saglasnost se nosi u prethodno mesto boravišta da se dobije odjava i donosi u Povereništvo Zemun za prijavu.
 
Odjava boravka iz Zemuna
Saglasnost Poverenika sa područja Opštine na koju se preseljava izbeglo ili raseljeno lice da prihvata na smeštaj i zbrinjavanje.
 
Za dobijanje statusa raseljenog lica sa Kosova i Metohije
Neophodno je pribaviti saglasnost Komesarijata za izbeglice Republike Srbije.
 
Za priznavanje statusa raseljenog lica:
• lična dokumenta, lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta – za punoletne
• izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci i lična karta jednog od roditelja – za maloletne,
• prijava boravišta
• izjava o smeštaju (ukoliko stranka ne poseduje nepokretnost i u njoj boravi priložiti dokaz o vlasništvu),
• dve fotografije za starije od šesnaest godina.
 
za novorođenčad:
• izvod iz matične knjige rođenih
• prijava boravka
• lične karte i legitimacije raseljenog lica oba roditelja.
 
za duplikate:
• lična dokumenta (lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivalištva – za punoletne, izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci i lična karta jednog roditelja – za maloletne)
• prijava boravišta,
. potvrda MUP-a o nestanku dokumenta
• dve fotografije za starije od šesnaest godina.
 
za promenu u samoj legitimaciji raseljenih lica:
• lična dokumenta (lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivalištva – za punoletne, izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci i lična karta jednog roditelja – za maloletne)
• prijava boravišta
• dokaz vezan za izmenu, ne stariji od šest meseci
• dve fotografije za starije od šesnaest godina.
 
za promenu u izbegličkoj legitimaciji:
. molba za ispravku podataka u ličnom dokumentu
. fotokopija izbegličke legitimacije
. dve fotografije
. fotokopija rešenja o priznatom statusu
. fotokopija potvrde o produženom statusu , ili fotokopija rešenja po
žalbi
. izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci).
 
Ispravka podataka u rešenju ili izbegličkoj legitimaciji donosi se na osnovu Zaključka i rešenja.
za duplikat izbegličke legitimacije
. potvrda MUP-a o nestanku dokumenta ili potvrda iz
Službenog glasnika kojom se izgubljeni dokument oglašava nevažećim
. dve fotografije
. fotokopija ličnog dokumenta
. fotokopija rešenja o priznatom statusu
. fotokopija potvrde o produženom statusu izbeglice , ili fotokopija
rešenja po žalbi
 
Potvrde o boravištu
• molba
• fotokopija izbegličke legitimacije
 
Potvrda za povlašćenu vožnju GSP-a
• fotokopija potvrde o produženom statusu
 
Refundacija dela troškova sahrane od Komesarijata za izbeglice Republike Srbije
• zahtev podnosi lice koje je snosilo troškove sahrane
• original i fotokopiju izbegličke legitimacije lica koje je umrlo
• fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih (2h)
• original račun kojim se dokazuje da je sahrana plaćena i treba da glasi na podnosioca zahteva
• fotokopija izbegličke legitimacije i ličnog dokumenta podnosioca zahteva, odnosno srodnika u zajedničkom domaćinstvu.
• izjavu dva svedoka overenu u Opštini da je preminulo lice živelo u zajedničkom domaćinstvu sa ( navesti članove domaćinstva…) i da li je imalo prihode iz prethodnog mesta prebivališta.
. dokaz o primanjima za podnosioca zahteva i članove porodičnog domaćinstva