Избегла и прогнана лица

Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица обавља следеће послове по захтевима странака:
Признавање статуса избеглог лица
• сагласност Републичког Комесаријата за избеглице и миграције
 
Укидање статуса избеглог лица
• решење о признатом статусу
• решење о држављанству
• извод из матичне књиге држављана или уверење (не старије од шест месеци)
• фотокопија избегличке легитимације
• фотокопија потврде о продуженом статусу или фотокопија решења по жалби
 
Промена места боравка
• изјава станодавца оверена у Општини
• доказ да је давалац изјаве власник куће или стана(Уговор,Власнички лист..)
 
За досељене на подручује општине Земун
Сагласност од Повереништва Земун да се прихвата на смештај и збрињавање уз изјаву станодавца и фотокопију доказа о власништву станодавца куће или стана. Сагласност се носи у претходно место боравишта да се добије одјава и доноси у Повереништво Земун за пријаву.
 
Одјава боравка из Земуна
Сагласност Повереника са подручја Општине на коју се пресељава избегло или расељено лице да прихвата на смештај и збрињавање.
 
За добијање статуса расељеног лица са Косова и Метохије
Неопходно је прибавити сагласност Комесаријата за избеглице Републике Србије.
 
За признавање статуса расељеног лица:
• лична документа, лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта – за пунолетне
• извод из Матичне књиге рођених, не старији од шест месеци и лична карта једног од родитеља – за малолетне,
• пријава боравишта
• изјава о смештају (уколико странка не поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву),
• две фотографије за старије од шеснаест година.
 
за новорођенчад:
• извод из матичне књиге рођених
• пријава боравка
• личне карте и легитимације расељеног лица оба родитеља.
 
за дупликате:
• лична документа (лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалиштва – за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених, не старији од шест месеци и лична карта једног родитеља – за малолетне)
• пријава боравишта,
. потврда МУП-а о нестанку документа
• две фотографије за старије од шеснаест година.
 
за промену у самој легитимацији расељених лица:
• лична документа (лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалиштва – за пунолетне, извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци и лична карта једног родитеља – за малолетне)
• пријава боравишта
• доказ везан за измену, не старији од шест месеци
• две фотографије за старије од шеснаест година.
 
за промену у избегличкој легитимацији:
. молба за исправку података у личном документу
. фотокопија избегличке легитимације
. две фотографије
. фотокопија решења о признатом статусу
. фотокопија потврде о продуженом статусу , или фотокопија решења по
жалби
. извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци).
 
Исправка података у решењу или избегличкој легитимацији доноси се на основу Закључка и решења.
за дупликат избегличке легитимације
. потврда МУП-а о нестанку документа или потврда из
Службеног гласника којом се изгубљени документ оглашава неважећим
. две фотографије
. фотокопија личног документа
. фотокопија решења о признатом статусу
. фотокопија потврде о продуженом статусу избеглице , или фотокопија
решења по жалби
 
Потврде о боравишту
• молба
• фотокопија избегличке легитимације
 
Потврда за повлашћену вожњу ГСП-а
• фотокопија потврде о продуженом статусу
 
Рефундација дела трошкова сахране од Комесаријата за избеглице Републике Србије
• захтев подноси лице које је сносило трошкове сахране
• оригинал и фотокопију избегличке легитимације лица које је умрло
• фотокопија извода из матичне књиге умрлих (2х)
• оригинал рачун којим се доказује да је сахрана плаћена и треба да гласи на подносиоца захтева
• фотокопија избегличке легитимације и личног документа подносиоца захтева, односно сродника у заједничком домаћинству.
• изјаву два сведока оверену у Општини да је преминуло лице живело у заједничком домаћинству са ( навести чланове домаћинства…) и да ли је имало приходе из претходног места пребивалишта.
. доказ о примањима за подносиоца захтева и чланове породичног домаћинства