ППБОП-Д-4/16

11. октобар 2016.

 
Обавештење о покретању поступка за набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе по партијама-Партија 1.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе по партијама-Партија 1.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору