Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица

 обавља следеће послове по захтевима странака:

Признавање статуса избеглом и прогнаном лицу

·   сагласност Републичког комесаријата

Укидање статуса избеглог и прогнаног лица

·   решење о признатом статусу

·   решење о држављанству

·   извод из матичне књиге држављана или уверење (не старије од шест месеци)

·   фотокопија избегличке легитимације

·   збег 4 картон за помоћ

·   фотокопија потврде о продуженом статусу или фотокопија решења по жалби

Промена места боравка

·   изјава станодавца оверена у Општини

·  доказ да је давалац изјаве власник куће или стана

За досељене на подручује општине Земун

Сагласност од Повереништва Земун да се прихвата на смештај и збрињавање уз изјаву станодавца и фотокопију доказа о власништву станодавца куће или стана. Сагласност се носи у претходно место боравишта да се добије одјава и доноси у Повереништво Земун за пријаву.

Одјава боравка из Земуна

Сагласност Повереника са подручја Општине на коју се пресељава избегло, прогнано или расељено лице да прихвата на смештај и збрињавање.

За добијање статуса расељеног лица са Косова и Метохије

Неопходно је прибавити сагласност Комесаријата за избеглице Републике Србије.

За признавање статуса расељеног лица:

·   лична документа, лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалиштва – за пунолетне,

·   извод из Матичне књиге рођених, не старији од шест месеци и лична карта једног од родитеља – за малолетне,

·   пријава боравишта,

·   изјава о смештају (уколико странка не поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву),

·   две фотографије за старије од шеснаест година.

за новорођенчад:

·   извод из матичне књиге рођених,

·   пријава боравка,

·   личне карте и легитимације расељеног лица оба родитеља.

за дупликате:

·   лична документа (лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалиштва – за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених, не старији од шест месеци и лична карта једног родитеља – за малолетне),

·   пријава боравишта, потврда МУП-а о нестанку документа,

·   две фотографије за старије од шеснаест година.

за промену у самој легитимацији расељених лица:

·   лична документа (лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалиштва – за пунолетне, извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци и лична карта једног родитеља – за малолетне),

·   пријава боравишта

·   доказ везан за измену, не старији од шест месеци,

·   две фотографије за старије од шеснаест година.

Прихватање захтева за издавање дупликата избегличке, прогнаничке или расељеничке легитимације

Исправка података у решењу или избегличкој легитимацији доноси се на основу Закључка и решења.

На захтев Координационог центра за Косово и Метохију, Комесаријата за избеглице или УНХЦР-а, одлазимо на терен и дајемо сагласност за једнократну новчану помоћ и друге видове помоћи.

Рефундација дела трошкова сахране од Комесаријата за избеглице Републике Србије

·   захтев подноси лице које је сносило трошкове сахране,

·   оригинал и фотокопију избегличке легитимације лица које је умрло,

·   фотокопија извода из матичне књиге умрлих (2х),

·   оригинал рачун којим се доказује да је сахрана плаћена и треба да гласи на подносиоца захтева,

·   фотокопија избегличке легитимације или личне карте подносиоца захтева, односно сродника у заједничком домаћинству,

·   изјаву два сведока оверену у Општини да је преминуло лице живело у заједничком домаћинству са ( навести чланове домаћинства…) и да ли је имало приходе из претходног места пребивалишта,

Нове избегличке легитимације

·   потврда о продуженом статусу или решење о враћеном статусу по жалби,

·   две фотографије формата као за личну карту,

·   извод из матичне књиге рођених

Потврде о боравишту

·   фотокопија избегличке легитимације,

·   молба

Потврда за повлашћену вожњу ГСП-а лицима преко 70 година

·   фотокопија избегличке легитимације,

·   молба