Служба за заједничке послове

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВИЋ

 

I спрат, канцеларија бр. 40

тел: 3778 – 409

 

  • Одсек за безбедност, заједничке и помоћне послове
  • Група за послове евиденције покретне имовине и помоћне послове
  • Група за службени превоз
  • Група за послове месних заједница

 

 

Служба за заједничке послове обавља послове који се односе на: пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; израду мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода; предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода; организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите  живота и имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији Општине; евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара; техничко и текуће одржавање зграда које користе органи ГО Земун и месних заједница, уређаја, инсталација и опреме; послове осигурања; послове противпожарне заштите; заштите здравља на раду запослених у Управи; послове штампања, умножавања и повезивања материјала; послове превоза службеним возилима и старање о коришћењу и сервисирању возила; доставе службених аката; физичке послове за потребе органа Општине; предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи Општине и  врши друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.