Одељење за општу управу и јавне набавке

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Јелена Врањевац

I спрат, канцеларија бр. 40
тел: 3778-407

 

  • Одсек за опште послове
  • Група за управљање људским ресурсима,
  • Одсек за управљање документима,
  • Група за послове писарнице,
  • Група за послове архиве,
  • Група за управљање електронским документима и ИКТ
  • Одсек за јавне набавке.

 

Одељење за општу управу и јавне набавке врши послове који се односе на: организацију и рад Управе; припрему нацрта одлуке о управи и осталих аката из делокруга рада одељења које доносе органи општине, односно припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе; давање стручних мишљења за потребе органа Управе; стручне и административне послове за потребе увођења и функционисања електронске управе; послове пријемне канцеларије, писарнице, распоређивања предмета по одељењима  и  архиве; стручне, информатичке, статистичко-евиденционе и персоналне послове из области рада и радних односа запослених и постављених лица у Управи и изабраних, именованих и постављених лица у органима општине;  послове израде нацрта решења из области радних односа који се односе на распоређивање запослених, престанак  радног односа, права, обавезе и одговорности запослених; послове управљања људским ресурсима; припрему предлога кадровског плана; стручне послове  у поступку запошљавања;  организацију стручног усавршавања запослених и вођење евиденције о завршеним обукама, семинарима, предавањима, учешћу у радионицама и другим видовима стручног усавршавања запослених; вођење кадровске евиденције запослених; обављање стручних и административних послова  који се односе на рад ван радног односа, израду нацрта уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених пословa и њихово праћење;  обраду података и вођење евиденцијe о свим облицима радне ангажованости;  вршење пријаве и одјаве на обавезно социјално осигурање; израду информација и аналитичких материјала који се односе на кадрове; административне и стручне послове из области информационих технологија; планирање јавних набавки као и пружање техничке и стручне помоћи комисији за јавну набавку у  спровођењу поступка јавне набавке укључујући, али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку: израду конкурсне документације; израду аката у поступку јавне набавке; предлог уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке;  послове евидентирања и извештавања и друге послове који су повезани са поступком јавне набавке; обавља и друге послове који нису стављени у надлежност другог одељења.