Одељење за изборна и мањинска права и скупштинске послове

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

ЈЕЛЕНА ВРАЊЕВАЦ

 

I спрат, канцеларија број: 36

Тел: 3778-405 и 3778-531

 

 

Одељење за изборна и мањинска права и скупштинске послове врши послове који се односе на: обављање стручних и административних послова за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини општине; спровођење одређених стручних и административних послова за потребе Републичке изборне комисије, које својом одлуком одреди комисија, у поступку спровођења избора; стручне и административне послове у вези са спровођењем референдума; уређење, организацију и рад мировних већа; стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању послова градске општине; оснивање месних заједница и других облика месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, статутом и актима градске општине; обављање стручних и организационих послова у поступку спровођења избора за органе месних заједница;  вршење административно-техничких послова за потребе месних заједница, њихових органа и тела и друге послове у складу са актима градске општине Земун; остваривање, заштиту и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стручне и организационе послове за Скупштину и Веће који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама; врши припрему нормативних аката који се односе на рад Скупштине и њених радних тела;  чување изворних докумената о раду Скупштине и Већа; води евиденцију о одржаним седницама; опслужује радна тела и одборничке групе Скупштине, као и друге послове које одреди Скупштина и Веће; предлаже акта из делокруга рада одељења које доносе органи општине; пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права  и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.

Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини и то: послове око пописа становништва; управне послове у вези са ажурирањем бирачког списка и вођењем посебних бирачких спискова националних мањина; стручне послове у поступку избора националних савета националних мањина; издавање уверења о статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица.

У Одељењу за изборна и мањинска права и скупштинске послове формиране су следеће организационе јединице:

 

Одсек за изборна и мањинска права

I спрат, канцеларија број: 36 А

Тел: 3778-453

 

Одсек за скупштинске послове

I спрат, канцеларија број: 36 Б и 36 В

Тел: 3778-445, 3778- 447 и 3778-446

 

Послови правне помоћи

Високо приземље, канцеларија број: 15 и 16

Тел: 3778-474 и 3778-473