Odeljenje za imovinsko-pravne, stambene i poslove komunalne inspekcije i izvršenja

 

V.D. NAČELNIKA ODELJENJA

MIRJANA POPOVIĆ

 

III sprat, kancelarija br. 98,99

telefon broj: 011/3778-503

 

 

I  Odsek za imovinsko-pravne i stambene poslove

 
Odsek za imovinsko-pravne poslove vrši poslove koji se odnose na: evidenciju, zaštitu, upravljanje i korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini na kojima pravo korišćenja ima opština Zemun i upis tog prava u javnim knjigama; korišćenje sredstava u javnoj svojini i staranje o njihovom očuvanju u skladu sa zakonom; geodetske poslove za potrebe organa Opštine; identifikaciju parcela, izradu geodetskih situacija, predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi Opštine; i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.
Odeljenje vrši i poslove koje je Republika poverila Gradu, a koji se obavljaju u Opštini, i to: upravno-pravne poslove u vezi sa eksproprijacijom, administrativnim prenosom, prestankom prava korišćenja, komasacijom, povraćajem zemljišta i nacionalizacijom nepokretnosti.

 

III sprat, kancelarija br. 97 i 111

telefon broj: 011/3778-504, 3778-511, 3778-512, 3778-516

 

 

II  Odsek za imovinsko-pravne i stambene poslove011/3778-506, 3778-507

 

Odsek za stambene poslove obavlja stručne poslove u vezi sa otkupom stanova na kojima je opština Zemun bila nosilac prava raspolaganja (anekse ugovora o otkupu stanova, uverenja o otkupljenim stanovima); administrativno-tehničke poslove u postupcima po zahtevima za iseljenja bespravno useljenih lica podnetih u skladu sa Zakonom kao i poslove registracije Stambenih zajednica aktima.

 

III sprat, kancelarija br. 87 i 91

formiranje stambenih zajednica telefon broj: 011/3778-506, 3778-507

poslove po vršenim otkupima stanova i iseljenja bespravno useljenih lica

telefon broj: 011/3778-506

 

 

III  Odsek Komunalne inspekcije

 

Odsek Komunalne inspekcije vrše poslove koji se odnose na nadzor u komunalnoj oblasti u skladu sa propisima i opštim aktima Skupštine Grada i Skupštine opštine Zemun, sprovođenje upravnog postupka i postupka izvršenja rešenja iz ove oblasti, održavanje komunalnog reda na području Opštine i sprovođenje propisa kojima se uređuje komunalni red, predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koji donose organi opštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima. Komunalna inspekcija vrši nadzor nad primenom propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti i održavanje komunalnog reda i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

 

Odsek Komunalne inspekcije – III sprat, kancelarija 89

Tel. 011/3778-579, 3778-570, 3778-581, 3778-411

PRIJEM STRANAKA:  svakog radnog dana 7.30-10.00 i 14.30-15.30 časova

 

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2020. GODINU

 

KONTROLNE LISTE KOMUNALNE INSPEKCIJE MOŽETE PREUZETI OVDE

 

IV  Odsek za uprvno-pravne poslove inspekcije i izvršenja

 

U okviru odseka vrše se pripremne radnje pre donošenja rešenja za potrebe komunalne inspekcije, izrađuju se upravni akti-rešenja i rešenja o izvršenju, sačinjavaju se odgovori na dopise i podneske drugih organa (interno i eksterno), preduzimaju se radnje u cilju sprovođenja administrativnog izvršenja rešenja upravnih akata donetih od strane komunalne inspekcije i drugih organizacionih jedinica u okviru Uprave GO Zemun, izrađuje se i prati plan i program izvršenja rešenja.

 

 

Odsek za uprvno-pravne poslove inspekcije i izvršenja –

III sprat, kancelarije 88 i 92;

Kontakt telefon: 011/3778-477, 3778-437, 3778-499 i 3162-881