Одељење за имовинско – правне и стамбене послове

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

МАРКО ИВАНОВИЋ

III спрат, канцеларија бр. 94

телефон број: 011/3778-503

 

  • Одсек за имовинско-правне и стамбене послове
  • Група за стамбене послове

 

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове обавља послове који се односе на: евиденцију, заштиту, управљање и коришћење непокретности у јавној својини на којима право коришћења има Градска општина Земун и упис тог права у јавним књигама;   коришћење средстава у јавној својини и старање о њиховом очувању у складу са законом; геодетске послове за потребе органа Општине; идентификацију парцела, израду геодетских ситуација; стручне послове у вези са откупом станова на којима је Градска општина Земун била носилац права располагања (сачињава анексе уговора о откупу станова, уверења о откупљеним становима); исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија по захтеву власника станова, односно носилаца права располагања на тим становима и спровођење поступка административног извршења; предлагање мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда, мера за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавног осветљења и мера управљања и коришћења некатегорисаних путева у сарадњи са Одељењем за инвестиције и комунално-инспекцијске послове; вођење евиденције о начину организовања послова одржавања стамбених зграда, вођење регистра стамбених заједница и поступка увођења принудне управе у стамбеној заједници; бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде.

Одељење обавља и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: управно-правне послове у вези са експропријацијом, административним преносом, престанком права коришћења, комасацијом, повраћајем земљишта и национализацијом непокретности.