Одељење за грађевинске, комуналне и послове инвестиција

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
МАРИЈА МАТОВИЋ

 

II спрат, канцеларија бр. 62
тел: 3778-518

 

 

  • Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру
  • Група за електронску обједињену процедуру
  • Одсек за комуналне послове и послове инвестиција
  • Одсек за озакоњење

 

Одељење за грађевинске послове, инвестиције и развојне пројекте врши послове који се односе на: припремање нацрта мишљења које даје надлежни орган Општине на нацрте просторних и урбанистичких планова које доноси Град; издавање решења о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), балон хала спортске намене, у складу са прописом Града; припрему предлога Плана постављања привремених објеката (киосци, мањи монтажни објекти) и предлога Плана постављања покретних привремених објеката (конзерватори за сладолед, расхладне витрине, апарати за кокице, сталци за чишћење обуће, колпортерски сталци за књиге и штампу, апарати за кестен и кукуруз, тезге и сл.); стручне послове за потребе комисија за одређивање корисника места постављања привремених објеката; издавање решења за истицање средстава за оглашавање до 2 м²  ; старање о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева; предлагање мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавне расвете и сличних објеката у складу са актима града; чување техничке документације; праћење измена прописа и општих аката, припрема предлога и извештаја из области комуналних делатности.

 

Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: спровођење обједињене процедуре електронским путем у поступцима издавања аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката; доношење решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију објеката до  1500 м²  бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, издавање употребне дозволе за те објекте; издавање решења за инвестиционо одржавање, санацију и адаптацију објеката и за изградњу помоћних објеката; спроводи поступак измене решења о грађевинској дозволи и измене пројекта у складу и на основу издатих или нових локацијских услова, спроводи поступак измене инвеститора и финансијера; спроводи поступак по пријави почетка извођења радова према издатој грађевинској дозволи; води поступак по пријави завршетка изградње темеља; спроводи поступак по захтеву за прикључење објеката на инфраструктуру; спроводи поступак за издавање одобрења за грађење помоћних и економских објеката, као и одобрења за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију којом се не мења спољни изглед, не повећава број функционалних јединица и капацитет инсталација, адаптацију, санацију, грађење зиданих ограда, уградњу унутрашњих инсталација – гас, у постојеће објекте, извођење радова на спајању пословног или стамбеног простора; спроводи поступак за издавање решења о рушењу објеката; спроводи поступак за радове за које се не издаје грађевинска дозвола

(текуће одржавање објеката, постављање жичане или дрвене ограде, грађење једноставних помоћних објеката,  грађење једноставних економских објеката  и слично); спроводи поступак за издавање привремених грађевинских дозвола за изградњу: асфалтне базе, привремене наплатне станице са пратећим објектима, сепарације агрегата, фабрике бетона, самостојећих, анкерисаних метеоролошких

 

 

анемометарских стубова, као и стубова за друге намене, привремене саобраћајнице и прикључака, градилишог кампа, огледног стана унутар стамбеног комплекса у изградњи, прикључака на комуналну мрежу за потребе грађења или експлоатације објеката, као и извођење истражних радова на локацији, у циљу утврђивања услова за израду пројекта за извођење и измештање постојећих инсталација, у објектима или на земљишту у власништву инвеститора; спроводи поступак за издавање решења за извођење радова на реконструкцији, санацији, адаптацији или инвестиционом одржавању на производним објектима или објектима у функцији производних објеката за које је поднет захтев за легализацију, ради довођења објеката у функционално стање у циљу наставка производње или обнављања производног процеса; спроводи вануправне поступке односно издавање уверења и то: уверења о физичким деловима објеката, уверења о спецификацији станова ради укњижбе код надлежног органа, односно друге одговарајуће сврхе, вођење евиденције о издатим грађевинским исправама (грађевинским и употребним дозволама), вођење других управних (по ванредним правним лековима, измене управних аката, доношење разних закључака и сл.) и вануправних поступака, као и друге послове предвиђене законом и другим прописима, разних закључака и сл.) и вануправних поступака, као и друге послове предвиђене законом и другим прописима.

 

Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: озакоњење објеката бруто површине до 400м2, изграђених без издатог решења о грађевинској дозволи или решења о одобрењу извођења радова до 27. новембра 2015. године, а видљивих на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, објеката изграђених на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на ком је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта а за који није могуће издати решење о измени решења о грађевинској дозволи, у складу са одредбама закона којим се уређује изградња објеката; затим поступци надзиђивања, претварања заједничких просторија зграде у стан или пословни простор или припајање заједничких просторија суседном стану а изведени без издатог решења о грађевинској дозволи или решења о одобрењу извођења радова до 27. новембра 2015. године, те помоћни и други објекти који су у функцији главног објекта (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, базени, цистерне за воду и сл.) или су у функцији одвијања технолошког процеса у згради, који се сматрају саставним делом незаконито изграђеног главног објекта и озакоњују се заједно са главним објектом, у складу са законом, затим објекти, односно изведени радови у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), подземне водове (подземне инсталације), као и на надземне водове (надземне инсталације), ако по техничким карактеристикама и положају представљају самосталне објекте; а све напред наведено ако је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године, објеката за који није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, за који је надлежни грађевински инспектор донео решење о рушењу, у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, број 96/15); објеката за који је поднет захтев у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе („Службени гласник РС”, бр. 25/13, 145/14 и 96/15), за које поступак није правноснажно окончан; службеним путем прибавља: сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара, податке РГЗ-а, просторне податке РГЗ-а; по службеној дужности доставља елаборат геодетских радова и правоснажно решење о озакоњењу РГЗ-у, Служби за катастар непокретности Земун, ради уписа права својине; праћење измена прописа и општих аката, припрема предлоге и извештаје из свог делокруга; вођење евиденције о издатим решењима, вођење других управних (по ванредним правним лековима, измене управних аката, доношење разних закључака и сл.) и вануправних поступака, као и друге послове предвиђене законом и другим прописима.