Odeljenje za finansije i lokalni ekonomski razvoj

 

NAČELNIK ODELJENJA
BRANKICA DURKOVIĆ

 

 

II sprat, kancelarija br. 70
tel: 3778-416

 

  • Odsek za budžet
  • Grupa za budžet
  • Odsek za poslove trezora
  • Odsek za lokalni i ekonomski razvoj

 

 

Odeljenje za finansije i lokalni ekonomski razvoj vrši poslove koji se odnose na:  planiranje, pripremu i izradu nacrta odluke o budžetu opštine,  odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu (rebalans), odluke o privremenom finansiranju i završnom računu; pripremanje i dostavljanje korisnicima budžeta uputstva za pripremu budžeta sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za izradu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika, opisom planirane politike, procenom prihoda i primanja i rashoda i izdataka, obimom sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta; staranje o poštovanju kalendara budžeta lokalne vlasti; analiziranje predloga finansijskih planova budžetskih korisnika i kontrola njihove usaglašenosti sa uputstvom; pripremu i izradu predloga finansijskog plana direktnih korisnika; raspodelu sredstava indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u okviru odobrenih aproprijacija; obaveštavanje budžetskih korisnika o odobrenim raspoloživim aproprijacijama; pripremanje i utvrđivanje tromesečnih kvota; razmatranje zahteva za izmenu kvote; predlaganje odluke o privremenoj obustavi izvršenja budžeta budžetskim korisnicima; razmatranje zahteva za preuzimanje obaveza; izradu predloga rešenja o odoboravanju preusmeravanja aproprijacija; pripremanje predloga rešenja o upotrebi sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve; odobravanje preuzetih obaveza i njihovo  izvršenje; vršenje monitoringa i evaluacije finansijskih planova po programskoj metodologiji; praćenje budžetskih prihoda i primanja po uplatnim računima javnih prihoda i praćenje budžetskih rashoda i izdataka za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava; upravljanje gotovinskim sredstvima; kontrolu rashoda budžeta; upravljanje likvidnošću;  budžetsko računovodstvo i izveštavanje na nivou glavne knjige trezora; upravljanje dugom i finansijskom imovinom; plasiranje slobodnih sredstava; praćenje kretanja mase zarada zaposlenih u Upravi i izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Opštine, i dostavljanje izveštaja nadležnim organima; finansijsko-računovodstvene poslove; formiranje knjigovodstvenih isprava; formiranje dokumentacije o isplati i obustavi zakonskih i drugih obaveza; kontrolu novčanih dokumenata i instrumenata plaćanja sa aspekta ugovornih obaveza i namenskog korišćenja sredstava; obavljanje finansijskih poslova; obavljanje poslova obračuna plata zaposlenih; obavljanje poslova blagajne i likvidature; upravljanje gotovinom; vođenje poslovnih knjiga i drugih evidencija o korisnicima; usaglašavanje potraživanja i obaveza; statističko-evidencione poslove; izradu periodičnih obračuna, završnog računa i svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima;  konsolidaciju računa i podračuna direktnog i indirektnih korisnika; vođenje evidencije imovine i sredstava;  primanje, zavođenje i kontrola zahteva za plaćanje i transfer sredstava i zahteva za plate; pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršenje finansijskog plana;  pripremanje i izvršavanje  plaćanja; pripremu dela dokumentacije za otvaranje konsolidovanog računa trezora za dinarska i devizna sredstva,  podračuna dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava i posebnih namenskih dinarskih računa korisnika javnih sredstava i ostalih pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru i koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora; bliže uređivanje načina korišćenja sredstava sa podračuna KRT-a; vršenje internih kontrolnih postupaka; obavljanje pripremnih radnji i drugih poslova za sprovođenje propisa kojima se uređuje oblast finansiranja Opštine.

Odeljenje za finansije i lokalni ekonomski razvoj obavlja  poslove koji se odnose na donošenje strategije od lokalnog značaja u skladu sa aktima Grada; donošenje programa i sprovođenje projekata razvoja gradske opštine i staranje  o unapređivanju opšteg okvira za privređivanje u gradskoj opštini, u skladu sa aktima grada; uspostavljanje sistema praćenja i ocenjivanja uspeha i efikasnosti donetih strateških dokumenata; formiranje i održavanje baze podataka o ekonomskom ambijentu Opštine od interesa za ekonomski razvoj; praćenje stanja i preduzimanje mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na području gradske opštine Zemun, prikupljanje i sistematizovanje podataka o kvalitetu i kvantitetu promena u životnoj sredini radi vođenja lokalnog registra izvora zagađivanja životne sredine, donošenje i sprovođenje akcionih i sanacionih planova od značaja za zaštitu životne sredine na području gradske opštine, u skladu sa aktima grada; staranje o razvoju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine na svom području;određivanje, odnosno odobravanje prodajnog mesta za obavljanje trgovine na malo van prodajnog objekta, vreme i način te trgovine, u saradnji sa Odeljenjem za građevinske, komunalne i  poslove investicija; određivanje vremena, načina i mesta za obavljanje trgovine na malo sa pokretnih sredstava ili opreme i izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na tim mestima; praćenje rada turističke organizacije osnovane za promociju turizma na svom području; sprovođenje mera zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na području gradske opštine Zemun  utvrđenih aktima Grada, obrazovanje poljočuvarske službe na području Opštine i sufinansiranje protivgradne zaštite; predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi Opštine; obavlja određene poslove privatnog preduzetništva i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.

 

 

Odsek za lokalni ekonomski razvoj