Odeljenje za društvene delatnosti, protokol i informisanje

   

   NAČELNIK ODELJENJA
   IVANA BOŽOVIĆ


     III sprat, kancelarija br. 103

     Tel:  3778-577 i 3778-500

 

  • Odsek za društvene delatnosti
  • Kancelarija za mlade
  • Grupa za boračko-invalidsku zaštitu
  • Odsek za poslove protokola i informisanja

 

 

Odeljenje za društvene delatnosti, protokol i informisanje vrši sledeće poslove: prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole; prati stanje i stara se o održavanju (osim kapitalnog) dečijih vrtića i osnovnih škola, u saradnji sa Odeljenjem za građevinske poslove, investicije i razvojne projekte; u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom, utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom; organizuje poslove koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca, kao i prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju u skladu sa Statutom opštine; organizuje prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja; podstiče razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području; obezbeđuje uslove za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za Opštinu i u cilju zadovoljavanja potreba građana sa svog područja može inicirati osnivanje ustanove kulture; prati rad ustanove kulture obrazovane od strane gradske opštine Zemun; obezbeđuje donošenje programa razvoja sporta gradske opštine koji je usklađen sa programom razvoja sporta na nivou grada; organizuje poslove koji se odnose na izgradnju i održavanje sportskih objekata na području gradske opštine, u saradnji sa Odeljenjem za građevinske poslove, investicije i razvojne projekte; prati potrebe i stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na području opštine; može inicirati osnivanje ustanove u oblasti sporta i pratiti njen rad; učestvuje u realizaciji sistema školskog sporta u opštini i obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za opštinu; obezbeđuje sprovođenje nacionalne strategije za mlade i akcioni plan politike za mlade grada; utvrđuje akcioni plan politike za mlade na području gradske opštine; obezbeđuje uslove za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija na svom području i može da osnuje, prati i obezbeđuje funkcionisanje Kancelarije za mlade na svom području; pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području; prati rad ”Fonda male Milice Rakić iz Batajnice”;obavlja stručne, organizacione i administrativno – tehničke poslova oko organizovanja poseta i prijema kod predsednika, zamenika predsednika, članova Veća, funkcionera i rukovodioca drugih organa Opštine; priprema odgovarajuće informativno-analitičke materijale, izveštaje i druge materijale iz delokruga rada Uprave za potrebe Skupštine, predsednika, Veća i njihovih radnih tela; učestvuje u organizaciji zvaničnih manifestacija opštine u svim segmentima; obavlja poslove saradnje sa medijima; pripremanje saopštenja za javnost, odgovore novinarima; vrši zakazivanje medijskih nastupa, pripremanje pres materijala za novinare, organizovanje konferencija za štampu; priprema presek dnevne štampe i kvalitativnu analizu novinskih članaka svakog meseca; vrši redovno informisanje javnosti o svim dešavanjima na području gradske opštine Zemun, pripremanje tekstova i uređenje opštinskog sajta; obavlja poslove internog informisanja; obavlja distribuciju i arhiviranje elektronske pošte; obavlja stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove na izdavanju  glasila „Zemunske novine“,  za koje priprema i objavljuje tekstove kojima se informišu građani o svim aktivnostima organa Opštine i drugim pitanjima od značaja za život i rad građana; predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi Opštine i vrši druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.

Odeljenje vrši i poslove koje je Republika poverila Gradu, a koji se obavljaju u Opštini, i to: administrativno-tehničke poslove u vezi sa stipendiranjem i kreditiranjem đaka i studenata i radom interresorne komisije; obradu dokumenata i računa za pokriće troškova sahrane korisnika socijalne zaštite i upravno-pravne poslove izdavanja odobrenja za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka;  upravno-pravne i administrativno-tehničke poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite i sve knjigovodstveno-računovodstvene poslove vezane za isplatu sredstava iz ove oblasti; vrši sve poslove zbrinjavanja izbeglih, prognanih i privremeno raseljenih lica i sve poslove regulisanja izbegličkog statusa.

 

Odsek za društvene delatnosti

Odsek za poslove protokola i informisanja

Povereništvo za zbrinjavanje izbeglih i prognanih lica

Poslovi za boračko-invalidsku zaštitu