Одељење за друштвене делатности, протокол и информисање

   

   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
   ИВАНА БОЖОВИЋ


     III спрат, канцеларија бр. 103

     Тел:  3778-577 и 3778-500

 

  • Одсек за друштвене делатности
  • Канцеларија за младе
  • Група за борачко-инвалидску заштиту
  • Одсек за послове протокола и информисања

 

 

Одељење за друштвене делатности, протокол и информисање врши следеће послове: прати упис у први разред основне или специјалне школе; прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића и основних школа, у сарадњи са Одељењем за грађевинске послове, инвестиције и развојне пројекте; у сарадњи са образовно-васпитном установом, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца, као и превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју у складу са Статутом општине; организује превоз ученика на републичка и међународна такмичења; подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју; обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за Општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може иницирати оснивање установе културе; прати рад установе културе образоване од стране градске општине Земун; обезбеђује доношење програма развоја спорта градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града; организује послове који се односе на изградњу и одржавање спортских објеката на подручју градске општине, у сарадњи са Одељењем за грађевинске послове, инвестиције и развојне пројекте; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју општине; може иницирати оснивање установе у области спорта и пратити њен рад; учествује у реализацији система школског спорта у општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину; обезбеђује спровођење националне стратегије за младе и акциони план политике за младе града; утврђује акциони план политике за младе на подручју градске општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју и може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на свом подручју; помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју; прати рад ”Фонда мале Милице Ракић из Батајнице”;обавља стручне, организационе и административно – техничке послова око организовања посета и пријема код председника, заменика председника, чланова Већа, функционера и руководиоца других органа Општине; припрема одговарајуће информативно-аналитичке материјале, извештаје и друге материјале из делокруга рада Управе за потребе Скупштине, председника, Већа и њихових радних тела; учествује у организацији званичних манифестација општине у свим сегментима; обавља послове сарадње са медијима; припремање саопштења за јавност, одговоре новинарима; врши заказивање медијских наступа, припремање прес материјала за новинаре, организовање конференција за штампу; припрема пресек дневне штампе и квалитативну анализу новинских чланака сваког месеца; врши редовно информисање јавности о свим дешавањима на подручју градске општине Земун, припремање текстова и уређење општинског сајта; обавља послове интерног информисања; обавља дистрибуцију и архивирање електронске поште; обавља стручне, организационе и административно-техничке послове на издавању  гласила „Земунске новине“,  за које припрема и објављује текстове којима се информишу грађани о свим активностима органа Општине и другим питањима од значаја за живот и рад грађана; предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи Општине и врши друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.

Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: административно-техничке послове у вези са стипендирањем и кредитирањем ђака и студената и радом интерресорне комисије; обраду докумената и рачуна за покриће трошкова сахране корисника социјалне заштите и управно-правне послове издавања одобрења за ексхумацију и пренос посмртних остатака;  управно-правне и административно-техничке послове у области борачко-инвалидске заштите и све књиговодствено-рачуноводствене послове везане за исплату средстава из ове области; врши све послове збрињавања избеглих, прогнаних и привремено расељених лица и све послове регулисања избегличког статуса.

 

Одсек за друштвене делатности

Одсек за послове протокола и информисања

Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица

Послови за борачко-инвалидску заштиту