Opštinsko pravobranilaštvo

Opštinsko pravobranilaštvo je poseban organ koji vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa gradske opštine Zemun, zakonski je zastupnik gradske opštine i njenih organa.

 

U obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa gradske opštine  i  drugih  pravnih  lica  koje  zastupa  Opštinsko  pravobranilaštvo  u postupcima pred sudovima, arbitražama, upravnim i drugim nadležnim organima, zastupa kao zakonski zastupnik gradsku opštinu, preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa gradske opštine i njenih organa i organizacija koje nemaju svojstvo pravnih lica, mesnih zajednica i javnih preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač gradska opština kao i svih drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu gradske opštine.

 

Funkciju Opštinskog pravobranilaštva obavljaju opštinski pravobranilac i zamenici opštinskog pravobranioca.

 

Opštinski pravobranilac rukovodi radom, predstavlja Opštinsko pravobranilaštvo i odgovoran je za pravilan i blagovremen rad Opštinskog pravobranilaštva.

 

Kada je opštinski pravobranilac odsutan ili sprečen da rukovodi Opštinskim pravobranilaštvom zamenjuje ga zamenik koga on odredi.

 

Sekretarica Opštinskog javnog pravobranilaštva

Tel: 011 3778-597, 2613-597

III sprat, kancelarija 99

 

Gordana Piperac Rajčević, zamenik opštinskog pravobranioca

Rođena 28. septembra 1975. godine

Diplomirani pravnik

Tel: 011 3778-539, 2613-539

III sprat, kancelarija 111

 

Milijana Pejatović, zamenik opštinskog pravobranioca

Rođena 27. aprila 1978. godine

Diplomirani pravnik

Tel: 011 3778-539, 3778-540

III sprat, kancelarija 111