Opštinsko pravobranilaštvo

Opštinsko pravobranilaštvo je poseban organ koji vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa gradske opštine Zemun, zakonski je zastupnik gradske opštine i njenih organa.

 

U obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa gradske opštine  i  drugih  pravnih  lica  koje  zastupa  Opštinsko  pravobranilaštvo  u postupcima pred sudovima, arbitražama, upravnim i drugim nadležnim organima, zastupa kao zakonski zastupnik gradsku opštinu, preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa gradske opštine i njenih organa i organizacija koje nemaju svojstvo pravnih lica, mesnih zajednica i javnih preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač gradska opština kao i svih drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu gradske opštine.

 

Funkciju Opštinskog pravobranilaštva obavljaju opštinski pravobranilac i zamenici opštinskog pravobranioca.

 

Opštinski pravobranilac rukovodi radom, predstavlja Opštinsko pravobranilaštvo i odgovoran je za pravilan i blagovremen rad Opštinskog pravobranilaštva.

 

Kada je opštinski pravobranilac odsutan ili sprečen da rukovodi Opštinskim pravobranilaštvom zamenjuje ga zamenik koga on odredi.

 

Dražen Majstorović, opštinski pravobranilac

Rođen 4. jula 1959. godine

Diplomirani pravnik

Tel: 011 3778-596, 2613-526

III sprat, kancelarija 98

 

Gordana Piperac Rajčević, zamenik opštinskog pravobranioca

011 3778-596, 2613-526 III sprat, kancelarija 98

Rođena 28. septembra 1975. godine

Diplomirani pravnik

Tel: 011 3778-539, 2613-540

III sprat, kancelarija 111

 

Milijana Pejatović, zamenik opštinskog pravobranioca

Rođena 27. aprila 1978. godine

Diplomirani pravnik

 

Tel: 011 3778-539, 3778-540

III sprat, kancelarija 111