Општинско правобранилаштво

Општинско правобранилаштво је посебан орган који врши послове правне заштите имовинских права и интереса градске општине Земун, законски je заступник градске општине и њених органа.

 

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса градске општине  и  других  правних  лица  које  заступа  Општинско  правобранилаштво  у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник градску општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса градске општине и њених органа и организација које немају својство правних лица, месних заједница и јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач градска општина као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету градске општине.

 

Функцију Општинског правобранилаштва обављају општински правобранилац и заменици општинског правобраниоца.

 

Општински правобранилац руководи радом, представља Општинско правобранилаштво и одговоран је за правилан и благовремен рад Општинског правобранилаштва.

 

Када је општински правобранилац одсутан или спречен да руководи Општинским правобранилаштвом замењује га заменик кога он одреди.

 

Секретарица Општинског јавног правобранилаштва

Тел: 011 3778-597, 2613-597

III спрат, канцеларија 99

 

Гордана Пиперац Рајчевић, заменик општинског правобраниоца

Рођена 28. септембра 1975. године

Дипломирани правник

Tел: 011 3778-539, 2613-539

III спрат, канцеларија 111

 

Милијана Пејатовић, заменик општинског правобраниоца

Рођена 27. априла 1978. године

Дипломирани правник

Tел: 011 3778-539, 3778-540

III спрат, канцеларија 111