Општинско правобранилаштво

Општинско правобранилаштво је посебан орган који врши послове правне заштите имовинских права и интереса градске општине Земун, законски je заступник градске општине и њених органа.

 

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса градске општине  и  других  правних  лица  које  заступа  Општинско  правобранилаштво  у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник градску општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса градске општине и њених органа и организација које немају својство правних лица, месних заједница и јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач градска општина као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету градске општине.

 

Функцију Општинског правобранилаштва обављају општински правобранилац и заменици општинског правобраниоца.

 

Општински правобранилац руководи радом, представља Општинско правобранилаштво и одговоран је за правилан и благовремен рад Општинског правобранилаштва.

 

Када је општински правобранилац одсутан или спречен да руководи Општинским правобранилаштвом замењује га заменик кога он одреди.

 

Дражен Мајсторовић, општински правобранилац

Рођен 4. јула 1959. године

Дипломирани правник

Tел: 011 3778-596, 2613-526

III спрат, канцеларија 98

 

Гордана Пиперац Рајчевић, заменик општинског правобраниоца

011 3778-596, 2613-526 III спрат, канцеларија 98

Рођена 28. септембра 1975. године

Дипломирани правник

Tел: 011 3778-539, 2613-540

III спрат, канцеларија 111

 

Милијана Пејатовић, заменик општинског правобраниоца

Рођена 27. априла 1978. године

Дипломирани правник

 

Tел: 011 3778-539, 3778-540

III спрат, канцеларија 111