Општи акти

 

Статут ГО Земун
Стратегија развоја Градске општине Земун 2018-2023
Стратегија управљања ризицима ГО Земун 2019-2022
Ситуациона и SWOT анализа
Aкциони план за период 2019-2021
Програм развоја туризма и културе ГО Земун 2018-2021
ЛАП за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по споразуму о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса у Градској општини Земун за период 2020-2024. године
ЛАП за запошљавање 2019.
ЛАП за младе 2017-2021.
Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) 2018 – 2021.
Правилник о реализацији пројекта „Моја земунска картица“
Правилник о поступку јавних набавки
Измене правилника о јавним набавкама
Организациона структура графички приказ
Програм развоја спорта на територији ГО Земун за период 2016-2018. године
Имена и звања функционера
Опис овлашћења функционера
Eтички кодекс за вршење послова интерне ревизије код корисника јавних средстава
Повељa интерне ревизије
Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Земун
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун
Одлука о допуни одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун
Одлукa о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Земун
Апликациони формулар за предлог годишњег програма у области спорта
Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на републичким и међународним такмичењима освојили награде
Одлука о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на републичким и међународним такмичењима освојили награде
Одлука о награђивању ученика основних и средњих школа – носилаца признања „Вукова диплома“
Одлука о награђивању наставника и професора земунских основних и средњих школа
Пословник о раду Жалбене комисије ГО Земун
Решење о образовању Жалбене комисије
Решење о утврђивању престанка дужности председнику и члану Жалбене комисије и именовању новог председника и члана комисије
Tабеле посебан део -члан 13. Одлуке о завршном рачуну ГО Земун за 2019. годину
Циљеви и индикатори – члан 14. Одлуке о завршном рачуну ГО Земун за 2019. годину

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

Информатор о раду градске општине Земун

 

БУЏЕТ

Одлукa о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2020. годину

ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2021. ГОД

Завршни рачун циљеви и индикатори – Члан 14. одлуке

Посебан део – наше табеле 2020. члан 13

Циљеви и индикатори – Члан 15. ребаланс 2  2021.

САП – РЕБАЛАНС 2021. 2

Преглед капиталних пројеката у 2021. општи део ребаланс 2

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2021. ГОД.

Циљеви и индикатори – Члан 15. ребаланс 2021.

САП – РЕБАЛАНС 2021.

Преглед капиталних пројеката у 2021. општи део

Грађански буџет ГО Земун 2021.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета ГО Земун за 2022.

Одлука о буџету ГО Земун за 2021. годину

САП – ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2021.

Преглед капиталних пројеката у 2021.

Циљеви и индикатори – Члан 15. Одлука о буџету 2021.

Одлука о трећем ребалансу буџета ГО Земун за 2020. годину

Преглед капиталних пројеката

Циљеви и индикатори – Члан 9. Ребаланс III

Ребаланс III 2020 SAP

Одлукa о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2019. годину

Решење – Средства за финансирање одборника

Одлука о другом ребалансу буџета ГО Земун за 2020. годину

Циљеви и индикатори – Члан 10. Ребаланс II

Одлука о другом ребалансу буџета ГО Земун-Посебан део

Преглед капиталних пројеката у 2020.

Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2020. годину

Преглед капиталних пројеката- oпшти део

Ребаланс I – 2020.

Циљеви и индикатори – Члан 10. Одлука 2020.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета ГО Земун за 2021.

Одлука о буџету ГО Земун за 2020. годину

Преглед капиталних пројекатa- oпшти деo

Одлука о буџету ГО Земун за 2020- посебан део

Циљеви и индикатори – Члан 15 – Oдлука 2020

Грађански буџет ГО Земун 2020.

Одлука о другом ребалансу буџета ГО Земун за 2019.

Циљеви и индикатори – Члан 10 – Ребаланс II 2019.

Ребаланс II – 2019

Преглед капиталних пројекатa – Ребаланс II 2019.

Одлука о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2018. год.

Завршни рачун – Циљеви и индикатори чл. 14

Завршни рачун – Табела – посебан део чл. 13

Одлукa о првом ребалансу буџета Градске Општине Земун за 2019. годину

Ребаланс I – 2019

Преглед капиталних пројеката – Ребаланс I – 2019

Циљеви и индикатори – Члан 10 – Ребаланс I – 2019

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2019. годину
Одлука о буџету ГО Земун за 2019. годину
Одлука о буџету ГО Земун за 2019. годину – Члан 9 – Посебан део 
План поступног увођења родно одговорног буџетирања ГО Земун за 2020. годину
План поступног увођења родно одговорног буџетирања ГО Земун за 2019. годину
Циљеви и индикатори – Члан 15 – Одлука 2019
Преглед капиталних пројеката у 2019. години
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун

Одлука – табеларни преглед

Програм
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 – 2020. године
Циљеви и индикатори – Члан 9 – Ребаланс II – 2018
Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2018. годину
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката
САП – РЕБАЛАНС 1
Циљеви и индикатори – Члан 10 – Ребаланс 1 – 2018 
Одлука о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2017. годину 
Завршни рачун 2017 САП 
Завршни рачун – Циљеви и индикатори 
Одлука о буџету ГО Земун за 2018. годину 
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката 
Одлука 2018 – САП 
Циљеви и индикатори – члан 15. одлуке – 2018 
Одлука о другом ребалансу ГО Земун за 2017.
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката -II ребаланс за 2017.
Ребаланс II – 2017.
Циљеви и индикатори – члан 10. – II Ребаланс за 2017.
Одлука о буџету ГО Земун за 2017.
Буџет 2017.

Циљеви и индикатори – члан 15. Одлуке за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

06- 937 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-308 ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-309 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

06-462 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2014. GODINU

06-1026 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

Буџет општи део – члан 10 Одлуке

Циљеви и индикатори – члан 11 Одлуке

I ребаланс – Циљеви и индикатори – члан 8

ОДЛУКА – I ребаланс – табеле

Одлука о буџету 2014

Одлука – посебан део

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – 2015 – члан 3

06-403 Одлука о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2016. год.

Завршни рачун 2016. – члан 13. Одлуке

Завршни рачун 2016. – Циљеви и индикатори – члан 14. Одлуке
Циљеви и индикатори – члан 10. – И Ребаланс за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – члан 3. Ребаланс 1.

РЕБАЛАНС И 2017 – члан 8.

Одлука о првом ребалансу буџета за 2017. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Измена плана јавних набавки 2021 ГО Земун

 

Извештај о раду Одсека за јавне набавке за 2020. годину

 

План јавних набавки 2021 ГО Земун

 

Извештај о реализованим јавним набавкама 2020. године

 

План јавних набавки – трећа измена 2020.

 

Извештај о реализованим јавним набавкама 2019. године и графички приказ

 

Друга измена Плана јавних набавки ГО Земун 2020. – 9-6-2020

 

План јавних набавки ГО Земун 2020-измена

 

План јавних набавки ГО Земун 2020.

 

Извештај о реализованим јавним набавкама 2019. године

 

План јавних набавки ГО Земун 29.11.2019.

 

План јавних набавки ГО Земун – измена – 25.10.2019.

 

План јавних набавки ГО Земун – измена – 03.10.2019.

 

План јавних набавки ГО Земун – измена – 18.07.2019.

 

План јавних набавки ГО Земун – измена – 16.05.2019.

 

План јавних набавки ГО Земун – измена – 28.03.2019.

 

План јавних набавки ГО Земун – измена – 21.02.2019.

 

План јавних набавки ГО Земун за 2019. годину

 

План јавних набавки – шеста измена 06.12.2018

 

План јавних набавки – пета измена 8-11-2018

 

План јавних набавки – четврта измена

 

План јавних набавки ГО Земун 2018. – трећа измена

 

План јавних набавки -друга измена Земун 2018-Измена 24-5-2018
 
Прва измена плана јавних набавки ГО Земун за 2018. годину
 
План за портал – ГО Земун 2018
 
План јавних набавки ГО Земун за 2017. годину
 
План ЈАВНИХ НАБАВКИ ГО ЗЕМУН
 
ПЛАН 2016. ГО ЗЕМУН
 
ПЛАН 2017. ГО ЗЕМУН – друга измена
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017. – прва измена 
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ
 
План јавних набавки 2015

 

Извештај о раду за 2015 
 
План јавних набавки 2017 ГО Земун – трећа измена
 
План за портал ГО Земун четврта измена 21.7.2017
 
План за портал ГО Земун пета измена 28.7.2017
 
План јавних набавки ГО Земун 2017. шеста измена 17-8-2017
 
 
Први квартал

Образац А

Образац А1

Образац А2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 
Други квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 

Трећи квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г

Извештаји о раду

 

Извештај о раду Одељења за заједничке послове – Одсек за јавне набавке за 2017. годину

Извештај о реализованим јавним набавкама 2017. године

Извештај о реализованим јавним набавкама 2018. године