Služba za protokol i informisanje

Služba za protokol i informisanje

 

NAČELNIK SLUŽBE

 

  • Odsek za poslove protokola i informisanje

 Prvi sprat, kancelarija br. 42

 Telefoni: 3778-582, 3778-484 i 3778-483

 

Služba za protokol i informisanje vrši poslove koji se odnose na: obavljanje stručnih, organizacionih i administrativno-tehničkih poslova oko organizovanja poseta i prijema kod predsednika, zamenika predsednika, članova Veća, funkcionera i rukovodioca drugih organa Opštine; pripremu odgovarajućih informativno-analitičkih materijala, izveštaja i drugih materijala iz delokruga rada Uprave za potrebe Skupštine, predsednika, Veća i njihovih radnih tela; učestvovanje u organizaciji zvaničnih manifestacija opštine u svim segmentima; obavljanje poslova saradnje sa medijima; pripremanje saopštenja za javnost, odgovora novinarima; zakazivanje medijskih nastupa; pripremanje pres materijala za novinare; organizovanje konferencija za štampu; pripremanje preseka dnevne štampe i kvalitativne analize novinskih članaka svakog meseca; redovno informisanje javnosti o svim dešavanjima na području opštine Zemun; pripremanje tekstova i uređenje opštinskog sajta; obavljanje poslova internog informisanja; obavljanje distribucije i arhiviranje elektronske pošte; obavljanje stručnih, organizacionih i administrativno-tehničkih poslova na izdavanju glasila „Zemunske novine“, za koje priprema i objavljuje tekstove kojima se informišu građani o svim aktivnostima organa Opštine i drugim pitanjima od značaja za život i rad građana.

 

  • Kancelarija za pravnu pomoć

Visoko prizemlje, kancelarije br. 15 i 16

Telefoni: 3778-472, 3778-473 i 3778-474

 

Prijem stranaka :

 

– usluge davanja usmenih, besplatnih pravnih saveta pružaju se isključivo građanima sa teritorije Gradske opštine Zemun na osnovu usmenog, ličnog zahteva i to svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

– za sastavljanje podnesaka za sudske i druge državne organe ( tužbe, žalbe, molbe, punomoćja, ugovore, predloge, urgencije, sporazume, prijave, krivične prijave…) se zakazuje izrada po prijemu stranke za prvi slobodni termin.

Građani treba da ispunjavaju sledeće uslove i prilože sledeća dokumenta radi ostarenja prava na besplatnu pravnu pomoć:

 

  1. Kada stranka prima stalnu novčanu pomoć preko Centra za soc. Rad

Dokaz : Rešenje Centra za soc. Rad

 

  1. Kada stranka prima minimalnu zaradu

 Dokaz: Potvrda o zaradi poslodavca

 

  1. Kada je stranka nezaposlena

 Dokaz: Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili Uverenje RFPIO

 

  1. Kada stranka prima najnižu penziju

Dokaz: Poslednji Ček od penzije

 

  1. Ostvarivanje prava na zakonsko izdržavanje

Dokaz: Pravosnažna i izvršna presuda kojom je utvrđena obaveza plaćanja doprinosa za izdržavanje

 

  1. Kada stranka prima invalidninu

Dokaz: Rešenje kojim je utvrđeno svojstvo ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida, invalida rada ili porodičnog invalida

 

  1. Za izbegla i raseljena lica

Dokaz: Izbeglička legitimacija,odnosno legitimacija raseljenog lica,prijava boravka i lična karta

 

Za sva ostala lica – naknada za usluge pružanja pravne pomoći iznosi 25 % od iznosa predviđenog Tarifom o nagradama i naknadama za rad advokata, na osnovu čl. 42. Statuta Gradske opštine Zemun od 13. juna 2014. godine ( Sl. list Grada Beograda, br. 43/13) čl.10. Odluke o pružanju pravne pomoći u Gradskoj opštini Zemun (Sl. list Grada Beograda, br.45/09) i Rešenja Veća Gradske opštine Zemun br.06-416/2014 –II/21 od 13.6.2014. godine.