Служба за протокол и информисање

Служба за протокол и информисање

 

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

 

  • Одсек за послове протокола и информисањe

 Први спрат, канцеларија бр. 42

 Телефони: 3778-582, 3778-484 и 3778-483

 

Служба за протокол и информисање врши послове који се односе на: обављање стручних, организационих и административно-техничких послова око организовања посета и пријема код председника, заменика председника, чланова Већа, функционера и руководиоца других органа Општине; припрему одговарајућих информативно-аналитичких материјала, извештаја и других материјала из делокруга рада Управе за потребе Скупштине, председника, Већа и њихових радних тела; учествовање у организацији званичних манифестација општине у свим сегментима; обављање послова сарадње са медијима; припремање саопштења за јавност, одговора новинарима; заказивање медијских наступа; припремање прес материјала за новинаре; организовање конференција за штампу; припремање пресека дневне штампе и квалитативне анализе новинских чланака сваког месеца; редовно информисање јавности о свим дешавањима на подручју општине Земун; припремање текстова и уређење општинског сајта; обављање послова интерног информисања; обављање дистрибуције и архивирање електронске поште; обављање стручних, организационих и административно-техничких послова на издавању гласила „Земунске новине“, за које припрема и објављује текстове којима се информишу грађани о свим активностима органа Општине и другим питањима од значаја за живот и рад грађанa.

 

  • Канцеларија за правну помоћ

Високо приземље, канцеларије бр. 15 и 16

Телефони: 3778-472, 3778-473 и 3778-474

 

Пријем странака :

 

– услуге давања усмених, бесплатних правних савета пружају се искључиво грађанима са територије Градске општине Земун на основу усменог, личног захтева и то сваког радног дана од 9 до 14 часова.

– за састављање поднесака за судске и друге државне органе ( тужбе, жалбе, молбе, пуномоћја, уговоре, предлоге, ургенције, споразуме, пријаве, кривичне пријаве…) се заказује израда по пријему странке за први слободни термин.

Грађани треба да испуњавају следеће услове и приложе следећа документа ради остарења права на бесплатну правну помоћ:

 

  1. Када странка прима сталну новчану помоћ преко Центра за соц. Рад

Доказ : Решење Центра за соц. Рад

 

  1. Када странка прима минималну зараду

 Доказ: Потврда о заради послодавца

 

  1. Када је странка незапослена

 Доказ: Уверење Националне службе за запошљавање или Уверење РФПИО

 

  1. Када странка прима најнижу пензију

Доказ: Последњи Чек од пензије

 

  1. Остваривање права на законско издржавање

Доказ: Правоснажна и извршна пресуда којом је утврђена обавеза плаћања доприноса за издржавање

 

  1. Када странка прима инвалиднину

Доказ: Решење којим је утврђено својство ратног или мирнодопског војног инвалида, инвалида рада или породичног инвалида

 

  1. За избегла и расељена лица

Доказ: Избегличка легитимација,односно легитимација расељеног лица,пријава боравка и лична карта

 

За сва остала лица – накнада за услуге пружања правне помоћи износи 25 % од износа предвиђеног Тарифом о наградама и накнадама за рад адвоката, на основу чл. 42. Статута Градске општине Земун од 13. јуна 2014. године ( Сл. лист Града Београда, бр. 43/13) чл.10. Одлуке о пружању правне помоћи у Градској општини Земун (Сл. лист Града Београда, бр.45/09) и Решења Већа Градске општине Земун бр.06-416/2014 –II/21 од 13.6.2014. године.