Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove

NAČELNIK ODELJENJA
TIJANA BAKIĆ
I sprat, kancelarija br. 39
tel: 3778-407  

  • Odsek za opšte poslove
  • Odsek za izborna prava, poslove pisarnice i arhive
  • Grupa za poslove pisarnice
  • Grupa za poslove arhive
  • Odsek za skupštinske poslove

 
Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove vrši poslove koji se odnose na: organizaciju i rad Uprave; pripremu nacrta odluke o upravi i ostalih akata iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi opštine, odnosno pripremu i izradu normativnih akata i analitičkih materijala iz delokruga Uprave; ažuriranje biračkog spiska; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za organe koji sprovode izbore za odbornike u Skupštini opštine; sprovođenje određenih stručnih i administrativnih poslova za potrebe Republičke izborne komisije, koje svojom odlukom odredi komisija, u postupku sprovođenja izbora; stručne i administrativne poslove u vezi sa sprovođenjem referenduma; uređenje, organizaciju i rad mirovnih veća; nadzor nad radom mesnih kancelarija u sastavu Odeljenja; stručne, informatičke, statističko-evidencione i personalne poslove iz oblasti rada i radnih odnosa zaposlenih i postavljenih lica u Upravi i izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine; stručne i administrativne poslove koji se odnose na neposredno učešće građana u ostvarivanju poslova gradske opštine; davanje stručnog mišljenja za potrebe organa Uprave; poslove prijemne kancelarije, pisarnice, raspoređivanja predmeta po odeljenjima i arhive; poslove upravljanja ljudskim resursima; poslove iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u Upravi, koji se odnose na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih; stručne poslove u postupku zapošljavanja; pripremu predloga Kadrovskog plana; organizaciju stručnog usavršavanja službenika i vođenje evidencije o završenim obukama, seminarima, predavanjima, učešću u radionicama i drugim vidovima stručnog usavršavanja službenika; vođenje kadrovske evidencije zaposlenih, raspoređivanjem radnika, prestankom radnog odnosa; izradu nacrta rešenja iz oblasti radnih odnosa; obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na rad van radnog odnosa, izradu nacrta ugovora o delu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova i njihovo praćenje; obradu podataka i vođenje evidencije o svim oblicima radne angažovanosti; vršenje prijave i odjave na obavezno socijalno osiguranje; izradu informacija i analitičkih materijala koji se odnose na kadrove; stručne i organizacione poslove za Skupštinu, predsednika i Veće koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama; vrši pripremu normativnih akata koji se odnose na rad Skupštine i njenih radnih tela; čuvanje izvornih dokumenata o radu Skupštine, predsednika i Veća; vodi evidenciju o održanim sednicama; opslužuje radna tela i odborničke grupe Skupštine, kao i druge poslove koje odredi Skupština, predsednik i Veće; predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi opštine; druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima; i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugog odeljenja.
 
Odeljenje vrši i poslove koje je Republika poverila Gradu, a koji se obavljaju u Opštini, i to: poslove oko popisa stanovništva; upravne poslove u vezi sa vođenjem posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina; stručne poslove u postupku izbora nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
 

Pisarnica