Одељење за општу управу и скупштинске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ТИЈАНА БАКИЋ
I спрат, канцеларија бр. 39
тел: 3778-407  

  • Одсек за опште послове
  • Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве
  • Група за послове писарнице
  • Група за послове архиве
  • Одсек за скупштинске послове

 
Одељење за општу управу и скупштинске послове врши послове који се односе на: организацију и рад Управе; припрему нацрта одлуке о управи и осталих аката из делокруга рада Одељења које доносе органи општине, односно припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе; ажурирање бирачког списка; обављање стручних и административних послова за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини општине; спровођење одређених стручних и административних послова за потребе Републичке изборне комисије, које својом одлуком одреди комисија, у поступку спровођења избора; стручне и административне послове у вези са спровођењем референдума; уређење, организацију и рад мировних већа; надзор над радом месних канцеларија у саставу Одељења; стручне, информатичке, статистичко-евиденционе и персоналне послове из области рада и радних односа запослених и постављених лица у Управи и изабраних, именованих и постављених лица у органима општине; стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању послова градске општине; давање стручног мишљења за потребе органа Управе; послове пријемне канцеларије, писарнице, распоређивања предмета по одељењима и архиве; послове управљања људским ресурсима; послове из области радних односа запослених у Управи, који се односе на права, обавезе и одговорности запослених; стручне послове у поступку запошљавања; припрему предлога Кадровског плана; организацију стручног усавршавања службеника и вођење евиденције о завршеним обукама, семинарима, предавањима, учешћу у радионицама и другим видовима стручног усавршавања службеника; вођење кадровске евиденције запослених, распоређивањем радника, престанком радног односа; израду нацрта решења из области радних односа; обављање стручних и административних послова који се односе на рад ван радног односа, израду нацрта уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених пословa и њихово праћење; обраду података и вођење евиденцијe о свим облицима радне ангажованости; вршење пријаве и одјаве на обавезно социјално осигурање; израду информација и аналитичких материјала који се односе на кадрове; стручне и организационе послове за Скупштину, председника и Веће који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама; врши припрему нормативних аката који се односе на рад Скупштине и њених радних тела; чување изворних докумената о раду Скупштине, председника и Већа; води евиденцију о одржаним седницама; опслужује радна тела и одборничке групе Скупштине, као и друге послове које одреди Скупштина, председник и Веће; предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи општине; друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима; и друге послове који нису стављени у надлежност другог одељења.
 
Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: послове око пописа становништва; управне послове у вези са вођењем посебних бирачких спискова националних мањина; стручне послове у поступку избора националних савета националних мањина.
 

Писарница