Комунална инспекција

III СПРАТ
Соба број 89
Директан телефон: 3778-579
Локал: 570, 579, 581

 

Комунални инспектори општине Земун, изласком на терен по наведеним пријавама, уочавају чињенично стање и сачињавају записник, доносе решења и сл. или утврђено чињенично стање констатовано записником прослеђују надлежним органима општине, Града и Републике, чиме активно учествују у решавању комуналне проблематике грађана, а у складу са Законом о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ»,бр. 33/97 и 31/2001).

 

· за оштећене коловозе и тротоаре подносе се захтеви за ревитализацију истих, односно за постављање подлоге и асфалтног застора на истим;

· грађани подносе захтеве за решавање канализације у својим улицама и то фекалне и канализације за одвођење атмосферских вода;

· пријаве грађана због оштећења локалних водовода;

· пријаве због загушења сливника кишне канализације;

· пријаве због недостатка поклопаца на водоводним, канализационим и другим шахтовима;

· грађани се обраћају Комуналној инспекцији за решавање оштећења водоводне и канализационе мреже;

· пријаве самовољног постављања разних запрека и ограда дуж коловоза и тротоара (као самозаштита од паркирања возила)

· паркирање нерегистрованих и хаварисаних путничких моторних возила, као и прикључних возила на јавним површинама (на коловозима, тротоарима, јавним паркиралиштима, просторима око стамбених зграда и др.);

· лепљење плаката ван дозвољених места по фасадама, излозима и сл.

· пријаве због формирања «дивљих» депонија на јавним и другим површинама

· паркирање возила на паркинг местима која су закупљена од стране привредних организација;

· пријаве због постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним местима, као и проблеми уличне продаје;

· пријаве везане за проблеме у вези са кућним редом у стамбеним зградама;

· држање животиња у стамбеним зградама и сопственим двориштима породичних домаћинстава;

· грађани се обраћају Комуналној инспекцији подношењем пријава за чишћење и уређење јавних површина од корова и разног смећа;

· пријаве грађана које се односе на уређење шеталишта на Кеју и другим просторима са захтевима за постављање и побољшање јавне расвете, уређење и чишћења зелених површина, ревитализације дечијих игралишта у обдаништима, на просторима око стамбених зграда.

Грађани писаним путем подносе пријаве  на обрасцу које могу преузети у шалтер сали,

а попуњене пријаве се предају на шалтеру писарнице у приземљу зграде Општине.

НАПОМЕНА: За питања везана за електричну енергију, водовод и канализацију, јавну расвету, јавна паркиралишта, централно грејање, гасовод, телекомуникације и јавне зелене површине потребно је контактирати дежурну службу Секретаријата за инспекцијске послове Града Београда на телефон 3227- 000.

 

План инспекцијског надзора Oдсека за комуналну инспекцију за 2019. годину
 
План инспекцијског надзора
 
Контролне листе комуналне инспекције можете преузети овде
 
Контролне листе
 
Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда
Контролна листа брoj 1.
 
Одлука о димничарским услугама
Контролна листа број 1. Димничарске услуге – обавеза вршиоца комуналне делатности

Контролна листа број 2. Димничарске услуге – обавезе корсисника услуге
 

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Контролна листа број 1. Држање домаћих животиња и кућних љубимаца- држање домаћих животиња

Контролна листа број 2. Држање домаћих животиња и кућних љубимаца- држање кућних љубимаца

Контролна листа број 3. Држање домаћих животиња и кућних љубимаца-извођење на површине јавне намене

Контролна листа број 4. Држање домаћих животиња и кућних љубимаца – за предузеће
 

Одлука о комуналном реду

Контролна листа број 1. Спољни делови зграде

Контролна листа број 2. Површина око зграде и ограде

Контролна листа број 3. Површине јавне намене, површине у јавном коришћењу и остале површине

Контролна листа број 4. Контрола вршења продаје и обављање делатности

Контролна листа број 5. Контрола забране кретања,заустављања,паркирања,остављања возила, других ствари на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу

Контролна листа број 6. Контрола подземног пешачког пролаза

Контролна листа број 7. Контрола терена за спорт и рекреацију

Контролна листа брoj 8.

Контролна листа број 9. Контрола постављања објеката и уређаја и извођење културног или артистичког програма на површинам јавне намене и површинам у јавном коришћењу
 
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

Контролна листа број 1. Кућни ред у стамбеним зградама
 
Одлука о оглашавању на територији града Београда

Контролна листа број 1. Оглашавање – на отовреном порстору

Контролна листа број 2. Оглашавање – забрањене радње
 

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода

Контролна листа број 11. Септичке јаме (корисник)

Контролна листа број 12. Септичке јаме (предузеће)
 
Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 1. Обезбеђивање континуитета (за предузеће-предузетника) – Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 2. Кућно смеће (за предузеће-предузетника) – Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 3. Чишћење и прање јавних површина (за предузеће-предузетника) – Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 4. Кућно смеће (обавезе корисника) – Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 5. Чишћење јавних површина (обавезе корисника) – Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 6. Заштита чистоће на јавним површинама – Одлука о одржавању чистоће
 
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Контролна листа број 1. Башта угоститељског објекта
 

Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда

Контролна листа број 1. Постављање привремених објеката
 

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда

Контролна листа број 1. Тезге и привремени објекти
 

Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда

Контролна листа број 1. Радно време занатства и трговине
 

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Контролна листа број 1. Радно време угоститељских објеката
 

Одлука о јавним паркиралиштима

Контролна листа број 1. Јавна паркиралишта – одржавање паркиралишта

Контролна листа број 2. Јавна паркиралишта – коришћење паркиралишта

 
Одлука о пијацама

Контролна листа број 1. Јавна паркиралишта – управљање

Контролна листа број 2. Јавна паркиралишта – обавезе корисника

 

Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикла на територији града Београда

Контролна листа бр.1

 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

План инспекцијског надзора за 2018. годину