Грађевинска инспекција

III спрат

Соба број 87, 91, 92

Директан телефон: 2610-154

Локал: 575, 576, 586, 499

Дежурни телефон: 3778-576

 

Спроводи поступак у складу са Законом о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 47/03) и то по службеној дужности и по пријавама грађана.

 

Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора проверава да ли:

 

 • Предузеће, односно друго правно лице, односно радња која гради објекат, односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу објеката, испуњавају прописане услове;
 • Је за објекат који се гради, односно за извођење радова издато одобрење за изградњу;
 • Је за почетак грађења објекта, односно извођења радова пријављен на прописан начин;
 • Је градилиште обележено на прописан начин;
 • Се објекат гради према одобрењу за изградњу и главном пројекту;
 • Извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета;
 • Је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине;
 • На објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине;
 • Извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције на прописан начин;
 • Се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта;
 • Је за објекат који се користи издата употребна дозвола;
 • Је употребна дозвола издата на прописан начин;
 • Обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона.
 • Грађевински инспектор је овлашћен да врши надзор над коришћењем објеката и да предузме мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се нанаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта.
 • Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора наредиће решењем затварање градилишта када се објекат гради, односно изводе припремни радови без грађевинске дозволе

 

Грађани писаним путем подносе пријаве на обрасцу које могу преузети у шалтер сали, а попуњене пријаве се предају на шалтеру писарнице у приземљу зграде Општине ради:

 

– пописа грађевинских радова инвеститора објеката површине до 800м2, који радове изводе без одобрења надлежног органа, и

 

– контроле и инспекцијског надзора објеката који су изграђени или се граде на основу издатог одобрења за изградњу.

 

 

ИЗВРШЕЊЕ 3. КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ

 

ИЗБРШЕЊЕ 3. КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ

 

ИЗВРШЕЊЕ 3. КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ

 
Контролне листе грађевинске инспекције можете преузети овде
 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 3. КВАРТАЛ 2017.
 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 4. КВАРТАЛ 2017.
 
План извршења за II квартал
 
Програм уклањања објеката за 1 квартал 2017.године
 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА
 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 4. КВАРТАЛ 2015.
 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 1. КВАРТАЛ 2016.
 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 2. КВАРТАЛ 2016.
 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 3. КВАРТАЛ 2016.
 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 4. КВАРТАЛ 2016.
 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 4. КВАРТАЛ 2016.
 
ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГО ЗЕМУН ЗА 2017.
 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 2. КВАРТАЛ 2018.

Контролне листе

 
ИСПРАВКА
 
ЧЛАН 145 ИСПРАВКА
 
ТЕМЕЉИ ИСПРАВКА
 
КОНСТРУКЦИЈЕ ИСПРАВКА
 
УПОТРЕБА ДОЗВОЛА ИСПРАВКА
 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 1. КВАРТАЛ 2018.