Одељење за инспекцијске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

САЊА РАШЧАНИН

III спрат, канцеларија бр. 94

Тел: 3778-411

 

  • Одсек за управно-правне послове инспекције и извршења
  • Грађевинска инспекција
  • Комунална инспекција

 

Одељење за инспекцијске послове врши послове који се односе на: надзор у комуналној области у складу са прописима и општим актима Скупштине Града и Скупштине Градске општине Земун; спровођење управног поступка и поступка извршења решења из ове области; одржавање комуналног реда на подручју Општине и спровођење прописа којима се уређује комунални ред; предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи Општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.

 

Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: инспекцијски надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Општина; спровођење управног поступка и поступка извршења решења из ове области.

 

Дежурство грађевинских инспектора обавља се суботом од 07.30 до 15.30 часова на терену.

 

Телефон за пријаву бесправне градње – радним данима: 2610-154 и 3778-411.

 

Телефон за пријаву бесправне градње – суботом и недељом од 07.30-15.30 – 3778-411.

 

Грађевинска инспекција врши надзор над изградњом објеката, надзор над недозвољеном градњом, спроводи административна извршења из области грађевинске инспекције и обавља друге послове у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, другим законским и подзаконским актима.

 

III спрат –канцеларија бр. 87, 91 и 92

 

Тел: 2610-154; 3778-575; 3778-576; 3778-499.

 

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана 07.30-10.00 и 14.30-15.30 часова

 

Комунална инспекција врши надзор над применом прописа који се односе на обављање комуналних делатности и одржавање комуналног реда и обавља друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

 

III спрат-канцеларија бр. 89

 

Тел: 3778-579; 3778-570; 3778-581

 

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана 07.30-10.00 и 14.30-15.30 часова

 

Одељење за инспекцијске послове обавља и послове других инспекција уколико се законом повере општини

 

Грађевинска инспекција

Комунална инспекција

Програм пописа објеката


Извештај о раду Oдељења за инспекцијске послове за 2017. годину