Одељење за инспекцијске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
САЊА РАШЧАНИН
III спрат, канцеларија бр. 94
Тел: 3778-411

 

  • Одсек за управно-правне послове инспекције и извршења
  • Грађевинска инспекција
  • Комунална инспекција

 
Одељење за инспекцијске послове врши послове који се односе на: надзор у комуналној области у складу са прописима и општим актима Скупштине Града и Скупштине Градске општине Земун; спровођење управног поступка и поступка извршења решења из ове области; одржавање комуналног реда на подручју Општине и спровођење прописа којима се уређује комунални ред; предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи Општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.
Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: инспекцијски надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Општина; спровођење управног поступка и поступка извршења решења из ове области.
 
Дежурство грађевинских инспектора обавља се суботом од 07,30 до 15,30 часова на терену.
 
Телефон за пријаву бесправне градње – радним данима: 2610-154 и 3778-411.
 
Телефон за пријаву бесправне градње – суботом и недељом од 07,30-15,30 – 3778-411.
 
Грађевинска инспекција врши надзор над изградњом објеката, надзор над недозвољеном градњом, спроводи административна извршења из области грађевинске инспекције и обавља друге послове у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, другим законским и подзаконским актима.
 
III спрат –канцеларија бр. 87, 91 и 92
 
Тел: 2610-154; 3778-575; 3778-576; 3778-574; 3778-573
 
ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана 07,30-10 и 14,30-15,30 часова
Комунална инспекција врши надзор над применом прописа који се односе на обављање комуналних делатности и одржавање комуналног реда и обавља друге послове у складу са законом и подзаконским актима.
 
III спрат-канцеларија бр. 89
 
Тел: 2612-251; 3778-579; 3778-580; 3778-581
 
ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана 07,30-10,00 и 14,30-15,30 часова
 
Одељење за инспекцијске послове обавља и послове других инспекција уколико се законом повере општини
 

Грађевинска инспекција

Комунална инспекција

Програм пописа објеката
Извештај о раду Oдељења за инспекцијске послове за 2017. годину