Otuđenje i davanje u zakup građevinsko zemljište u javnoj svojini

(član 96. stav 9. Zakona o planiranju i izgradnji «Sl. glasnik R.Srbije», br. 72/09)

Uz zahtev se podnosi:

1. kopija plana parcele,

2. vlasnički list ili list nepokretnosti,

3. uverenje o identifikaciji parcele.

Zahtev se podnosi u slučajevima:

-pribavljanja građevinske dozvole, vlasniku bespravno sagrađenog objekta koji je zahtev podneo u rokovima propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji («Sl. glasnik R.Srbije», br. 72/09)

-ispravke granica susednih katastarskih parcela,

-formiranja građevinske parcele u skladu sa čl. 102. ovog zakona,

-sporazumnog davanja zemljišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijaciji, u skladu sa propisima o eksproprijaciji.