Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
 
МИРЈАНА ПОПОВИЋ
 
II спрат, канцеларија бр.66
 
Тел.3778-503
 
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове има два одсека:
 
-Одсек за имовинско-правне послове
 
-Одсек за стамбене послове
 
ДРУГИ СПРАТ, КАНЦЕЛАРИЈЕ 63, 64, 65, 66,85
 
ТЕЛЕФОНИ
 
3778-506-Одсек за стамбене послове
 
3778-511, 3778-512, 3778-516- Одсек за имовинско-правне послове
 
Oдељење за имовинско-правне и стамбене послове пружа информације које се односе на све поступке из надлежности одељења везане за експропријацију,административни пренос, доношење решења о утврђивању права о успостављању ранијег режима својине у КО Батајници, о измиреним новчаним обавезама, о правном статусу раније донетих решења овог Одељења, информације о преосталом износу за откуп стана у целости, о национализованим становима, о откупљеним становима и исплаћеним становима, информације у вези покренутих поступака за реституцију.
 
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове у оквиру својих надлежности спроводи следеће поступке и доноси следеће акте:
 
1.решење којим се утврђује да је земљиште због непривођења намени престало да буде градско грађевинско земљиште и грађевинско земљиште у ко Батајница, у складу са Одлуком о одређивању земљишта које престаје да буде градско грађевинско земљиште и грађевинско земљиште у ко Батајница (Сл.лист града Београда бр.20/91,9/98 и 15/2001)
 
2.решења о експропријацији и административном преносу
 
3.потврда о измиреним новчаним обавезама по решењима ГО Земун о уступању градског грађевинског земљишта
 
4.уверења да су решења ГО Земун о уступању градског грађевинског земљишта на снази
 
5.уверења да су решени имовинско-правни односи
 
6.уверења о идентификацији уступљеног земљишта по решењима ГО Земун
 
7.стављање клаузуле правноснажности
 
8.преписи решења
 
9.увид у списе предмета и издавање копије докумената из архивских предмета
 
10.решења о исељењу бесправно усељених лица
 
11.закључак о извршности решења о исељењу
 
12.уговори о откупу стана у целости
 
13.анекси уговора о откупу станова
 
14.уверења о откупљеним становима
 
15.уверења о спецификацији зграда у којима су општински станови
 
16.уверења на основу спроведених увиђаја
 
17.уверења да су решења стамбеног одсека на снази
 

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана од 7,30-15,30 часова