Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
МАРИЈА МАТОВИЋ
II спрат, канцеларија бр.66
тел: 3778-503

 

  • Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

 
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове врши послове који се односе на: евиденцију, заштиту, управљање и коришћење непокретности у јавној својини на којима право коришћења има општина Земун и упис тог права у јавним књигама; коришћење средстава у јавној својини и старање о њиховом очувању у складу са законом; геодетске послове за потребе органа Општине; идентификацију парцела, израду геодетских ситуација; стручне послове у вези са откупом станова на којима је општина Земун била носилац права располагања (анексе уговора о откупу станова, уверења о откупљеним становима); административно-техничке послове у поступцима по захтевима за исељења бесправно усељених лица који су поднети по ранијем Закону о становању и одржавању стамбених зграда и послове регистрације Стамбених заједница предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи Општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.
Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: управно-правне послове у вези са експропријацијом, административним преносом, престанком права коришћења, комасацијом, повраћајем земљишта и национализацијом непокретности.