Odeljenje za građevinsko – komunalne poslove

NAČELNIK ODELJENJA
Milica Vrcelj
II sprat, kancelarija br. 62
tel: 3778-518

 

  • Odsek za građevinske poslove i objedinjenu proceduru
  • Grupa za elektronsku objedinjenu proceduru
  • Odsek za komunalne poslove i poslove investicija

 
Odeljenje za građevinsko-komunalne poslove vrši poslove koji se odnose na: pripremanje nacrta mišljenja koje daje nadležni organ Opštine na nacrte prostornih i urbanističkih planova koje donosi Grad; postavljanje i uklanjanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar), balon hala sportske namene, u skladu sa propisom Grada; pripremu predloga Plana postavljanja privremenih objekata (kiosci, manji montažni objekti) i predloga Plana postavljanja pokretnih privremenih objekata (konzervatori za sladoled, rashladne vitrine, aparati za kokice, stalci za čišćenje obuće, kolporterski stalci za knjige i štampu, aparati za kesten i kukuruz, tezge i sl.); stručne poslove za potrebe komisija za određivanje korisnika mesta postavljanja privremenih objekata; izdavanje odobrenja po sprovedenom konkursu o izboru korisnika mesta za postavljanje privremenih i pokretnih privremenih objekata; staranje o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva; predlaganje mera za uređenje i održavanje spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada u saradnji sa Odeljenjem za imovinsko-pravne i stambene poslove; predlaganje mera za uređenje zelenih površina i dečijih igrališta i objekata javne rasvete i sličnih objekata u skladu sa aktima grada; čuvanje tehničke dokumentacije; predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi Opštine; i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.
Odeljenje vrši i poslove koje je Republika poverila Gradu, a koji se obavljaju u Opštini, i to: sprovođenje objedinjene procedure elektronskim putem u postupcima izdavanja akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata; donošenje rešenja u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju i rekonstrukciju objekata do 800m2 bruto razvijene građevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, osim u postupcima legalizacije objekata na teritoriji Grada; izdavanje upotrebne dozvole za te objekte; izdavanje rešenja za investiciono održavanje, sanaciju i adaptaciju objekata i za izgradnju pomoćnih objekata; sprovodi postupak izmene rešenja o građevinskoj dozvoli, izmeni investitora, finansijera, izmene projekta, a u skladu i na osnovu novih lokacijskih uslova; sprovodi postupak po prijavi početka izvođenja radova prema izdatoj građevinskoj dozvoli; vodi postupak po prijavi završetka izgradnje temelja; sprovodi postupak po zahtevu za priključenje objekata na infrastrukturu; sprovodi postupak za izdavanje odobrenja za građenje pomoćnih i ekonomskih objekata, kao i odobrenja za izvođenje radova na investicionom održavanju objekata i uklanjanja prepreka za osobe sa invaliditetom, rekonstrukciju kojom se ne menja spoljni izgled, ne povećava broj funkcionalnih jedinica, adaptaciju, sanaciju, građenje zidanih ograda, ugradnju unutrašnjih instalacija – gas, u postojeće objekte, izvođenje radova na spajanju poslovnog ili stambenog prostora; sprovodi postupak za izdavanje privremenih građevinskih dozvola za asfaltne baze, separacije agregata, fabrike betona, samostojećih, ankerisanih, meteoroloških anamometarskih stubova, kao i stubova za druge namene, privremene saobraćajnice i priključke, priključke na komunalnu mrežu za potrebe građenja i eksploatacije objekata, kao i izvođenje istražnih radova na lokaciji u cilju utvrđivanja uslova za izradu projekata za izvođenje i za izmeštanje postojećih instalacija u objektima ili na zemljištu u vlasništvu investitora, kao i za izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji ili investicionom održavanju na proizvodnim objektima ili objektima u funkciji proizvodnih objekata za koje je podnet zahtev za legalizaciju, radi dovođenja objekata u funkcionalno stanje u cilju nastavka proizvodnje ili obnavljanja proizvodnog procesa; sprovodi postupak za izdavanje rešenja o rušenju objekata; sprovodi postupak za radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola na tekućem održavanju objekata i slično; sprovodi vanupravne postupke odnosno izdavanje uverenja i to: uverenja o fizičkim delovima objekata, uverenja o specifikaciji stanova radi uknjižbe kod nadležnog organa, odnosno druge odgovarajuće svrhe, sprovodi postupak za izdavanje uverenja da su objekti zidani u vreme kada za izgradnju objekata nije bila potrebna građevinska dozvola, vođenje evidencije o izdatim građevinskim ispravama (građevinskim i upotrebnim dozvolama), vođenje drugih upravnih (po vanrednim pravnim lekovima, izmene upravnih akata, donošenje raznih zaključaka i sl.) i vanupravnih postupaka, kao i druge poslove predviđene zakonom i drugim propisima.