Odeljenje za građevinske poslove, investicije i razvojne projekte

 

NAČELNIK ODELJENJA
Milica Vrcelj
II sprat, kancelarija br. 62
tel: 3778-518

 

 

  • Odsek za građevinske poslove i objedinjenu proceduru
  • Grupa za elektronsku objedinjenu proceduru
  • Odsek za komunalne poslove i poslove investicija
  • Odsek za lokalni ekonomski razvoj

 

Odeljenje za građevinske poslove, investicije i razvojne projekte vrši poslove koji se odnose na: pripremanje nacrta mišljenja koje daje nadležni organ Opštine na nacrte prostornih i urbanističkih planova koje donosi Grad; izdavanje rešenja o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar), balon hala sportske namene, u skladu sa propisom Grada; pripremu predloga Plana postavljanja privremenih objekata (kiosci, manji montažni objekti) i predloga Plana postavljanja pokretnih privremenih objekata (konzervatori za sladoled, rashladne vitrine, aparati za kokice, stalci za čišćenje obuće, kolporterski stalci za knjige i štampu, aparati za kesten i kukuruz, tezge i sl.); stručne poslove za potrebe komisija za određivanje korisnika mesta postavljanja privremenih objekata; staranje o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva; predlaganje mera za uređenje zelenih površina i dečijih igrališta i objekata javne rasvete i sličnih objekata u skladu sa aktima grada; čuvanje tehničke dokumentacije; praćenje izmena propisa i opštih akata, priprema predloga i izveštaja iz oblasti komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti; prikupljanje i analiza podataka i pripremanje programa i izveštaja o sprovedenim merama i aktivnostima u skladu sa Zakonom o energetici, Zakonom o efikasnom korišćenju energije i drugim normativnim aktima.

 

Odeljenje vrši i poslove koje je Republika poverila Gradu, a koji se obavljaju u Opštini, i to: sprovođenje objedinjene procedure elektronskim putem u postupcima izdavanja akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata; donošenje rešenja u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju i rekonstrukciju objekata do 800 m²  bruto razvijene građevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, osim u postupcima legalizacije objekata na teritoriji Grada; izdavanje upotrebne dozvole za te objekte; izdavanje rešenja za investiciono održavanje, sanaciju i adaptaciju objekata i za izgradnju pomoćnih objekata; sprovodi postupak izmene rešenja o građevinskoj dozvoli, izmeni investitora, finansijera, izmene projekta, a u skladu i na osnovu izdatih ili novih lokacijskih uslova; sprovodi postupak po prijavi početka izvođenja radova prema izdatoj građevinskoj dozvoli; vodi postupak po prijavi završetka izgradnje temelja; sprovodi postupak po zahtevu za priključenje objekata na infrastrukturu; sprovodi postupak za izdavanje odobrenja za građenje pomoćnih i ekonomskih objekata, kao i odobrenja za izvođenje radova na investicionom održavanju objekata i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, rekonstrukciju kojom se ne menja spoljni izgled, ne povećava broj funkcionalnih jedinica i kapacitet instalacija, adaptaciju, sanaciju, građenje zidanih ograda, ugradnju unutrašnjih instalacija – gas, u postojeće objekte, izvođenje radova na spajanju poslovnog ili stambenog prostora; sprovodi postupak za izdavanje privremenih građevinskih dozvola za asfaltne baze, separacije agregata, fabrike betona, samostojećih,

ankerisanih, meteoroloških anamometarskih stubova, kao i stubova za druge namene, privremene saobraćajnice i priključke, priključke na komunalnu mrežu za potrebe građenja i eksploatacije objekata, kao i izvođenje istražnih radova na lokaciji u cilju utvrđivanja uslova za izradu projekata za izvođenje i za izmeštanje postojećih instalacija u objektima ili na zemljištu u vlasništvu investitora, kao i za izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji ili investicionom održavanju na proizvodnim objektima ili objektima u funkciji proizvodnih objekata za koje je podnet zahtev za legalizaciju, radi dovođenja objekata u funkcionalno stanje u cilju nastavka proizvodnje ili obnavljanja proizvodnog procesa; sprovodi postupak za izdavanje rešenja o rušenju objekata; sprovodi postupak za radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola (tekuće održavanje objekata, postavljanje žičane ili drvene ograde, građenje jednostavnih pomoćnih objekata,  građenje jednostavnih ekonomskih objekata  i slično); sprovodi vanupravne postupke odnosno izdavanje uverenja i to: uverenja o fizičkim delovima objekata, uverenja o specifikaciji stanova radi uknjižbe kod nadležnog organa, odnosno druge odgovarajuće svrhe, vođenje evidencije o izdatim građevinskim ispravama (građevinskim i upotrebnim dozvolama), vođenje drugih upravnih (po vanrednim pravnim lekovima, izmene upravnih akata, donošenje raznih zaključaka i sl.) i vanupravnih postupaka, kao i druge poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

 

Odeljenje takođe vrši i poslove održivog razvoja za privredu, poslove zaštite životne sredine, poslove lokalnog ekonomskog razvoja i poslove praćenja i unapređenja opštih okvira za privređivanje, a koji se odnose na: poslove i aktivnosti na podsticanju razvoja ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na području Opštine; učestvovanje u aktivnostima turističke organizacije radi promovisanja turističke ponude, kulturnih sadržaja, istorijskih znamenitosti, ugostiteljske ponude i zanatstva  na teritoriji Opštine; sprovođenje mera zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na području Opštine, utvrđene aktima Grada; preduzimanje mera u okviru poslova iz oblasti zaštite životne sredine; učestvovanje  u donošenju i sprovođenju akcionih i sanacionih planova od značaja za zaštitu životne sredine, u skladu sa aktima Grada; staranje i obavljanje poslova u vezi sa očuvanjem, korišćenjem i unapređenjem područja sa prirodnim lekovitim svojstvima; pripremanje predloga odgovarajućih opštih akata, planova, informativno-analitičkih materijala, izveštaja i drugih materijala iz oblasti ekologije; saradnja sa republičkim, gradskim organima i drugim subjektima iz oblasti ekologije;  analiza poslovnog okruženje i mogućnosti za pokretanje razvojnih projekata; saradnja sa nadležnim organima (ministarstva, agencije, Nacionalna služba za zapošljavanje, domaće i strane razvojne institucije, vladine agencije i nevladin sektor); pripremanje predloga razvojnih i drugih projekata za apliciranje kod gradskih, republičkih, evropskih i drugih fondova u saradnji sa nevladinim sektorom; koordinacija realizacije i analiza efekata relizacije razvojnih projekata; pokretanje inicijative za izradu, izmene ili dopune planskih akata u cilju stvaranja uslova za LER, u skladu sa aktima grada; nosilac aktivnosti strateškog planiranja ekonomskog razvoja Opštine i izrade akcionih planova; izrađuje predloge unapređenja saradnje sa drugim opštinama i predloge implementiranja primera dobre prakse; prati i prikuplja informacije o novim EU programima i fondovima  važnim za lokalnu samoupravu, identifikuje potencijale partnere iz EU, koordinira aktivnosti za apliciranje kod EU fondova, stara se o implementaciji projekata iz EU fondova i koordinira aktivnosti učesnika u sprovođenju programa i projekata; obavlja monitoring i evaluaciju i priprema izveštaje o  projektima; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodilaca i načelnika Uprave. Obavlja poslove praćenja domaćih i inostranih konkursa za projekte; priprema predloge razvojnih projekata, apliciranje kod gradskih, republičkih, evropskih i drugih fondova upravljanje i sprovođenje istih; obavlja poslove organizacije i učešća opštine na raznim promotivnim manifestacijama, sajmovima i privrednim izložbama; održava i unapređuje odnose sa institucijama i organima nadležnim za poslove održivog razvoja; sarađuje sa drugim gradovima i opštinama kroz razmenu dobre prakse; sarađuje sa nevladinim organizacijama; obavlja poslove obaveštavanja građana, institucija i privrednih subjekata o načinima upravljanja raznim vrstama otpada, postupanjima vezanim za postupak reciklaže svih sirovina; obavljanje poslova na projektu ”Moja zemunska kartica”.