Одељење за грађевинско – комуналне послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Милица Врцељ
II спрат, канцеларија бр. 62
тел: 3778-518

 

  • Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру
  • Група за електронску обједињену процедуру
  • Одсек за комуналне послове и послове инвестиција

 
Одељење за грађевинско-комуналне послове врши послове који се односе на: припремање нацрта мишљења које даје надлежни орган Општине на нацрте просторних и урбанистичких планова које доноси Град; постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), балон хала спортске намене, у складу са прописом Града; припрему предлога Плана постављања привремених објеката (киосци, мањи монтажни објекти) и предлога Плана постављања покретних привремених објеката (конзерватори за сладолед, расхладне витрине, апарати за кокице, сталци за чишћење обуће, колпортерски сталци за књиге и штампу, апарати за кестен и кукуруз, тезге и сл.); стручне послове за потребе комисија за одређивање корисника места постављања привремених објеката; издавање одобрења по спроведеном конкурсу о избору корисника места за постављање привремених и покретних привремених објеката; старање о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева; предлагање мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда у сарадњи са Одељењем за имовинско-правне и стамбене послове; предлагање мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавне расвете и сличних објеката у складу са актима града; чување техничке документације; предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи Општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.
Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: спровођење обједињене процедуре електронским путем у поступцима издавања аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката; доношење решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију објеката до 800м2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, осим у поступцима легализације објеката на територији Града; издавање употребне дозволе за те објекте; издавање решења за инвестиционо одржавање, санацију и адаптацију објеката и за изградњу помоћних објеката; спроводи поступак измене решења о грађевинској дозволи, измени инвеститора, финансијера, измене пројекта, а у складу и на основу нових локацијских услова; спроводи поступак по пријави почетка извођења радова према издатој грађевинској дозволи; води поступак по пријави завршетка изградње темеља; спроводи поступак по захтеву за прикључење објеката на инфраструктуру; спроводи поступак за издавање одобрења за грађење помоћних и економских објеката, као и одобрења за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањања препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију којом се не мења спољни изглед, не повећава број функционалних јединица, адаптацију, санацију, грађење зиданих ограда, уградњу унутрашњих инсталација – гас, у постојеће објекте, извођење радова на спајању пословног или стамбеног простора; спроводи поступак за издавање привремених грађевинских дозвола за асфалтне базе, сепарације агрегата, фабрике бетона, самостојећих, анкерисаних, метеоролошких анамометарских стубова, као и стубова за друге намене, привремене саобраћајнице и прикључке, прикључке на комуналну мрежу за потребе грађења и експлоатације објеката, као и извођење истражних радова на локацији у циљу утврђивања услова за израду пројеката за извођење и за измештање постојећих инсталација у објектима или на земљишту у власништву инвеститора, као и за извођење радова на реконструкцији, санацији, адаптацији или инвестиционом одржавању на производним објектима или објектима у функцији производних објеката за које је поднет захтев за легализацију, ради довођења објеката у функционално стање у циљу наставка производње или обнављања производног процеса; спроводи поступак за издавање решења о рушењу објеката; спроводи поступак за радове за које се не издаје грађевинска дозвола на текућем одржавању објеката и слично; спроводи вануправне поступке односно издавање уверења и то: уверења о физичким деловима објеката, уверења о спецификацији станова ради укњижбе код надлежног органа, односно друге одговарајуће сврхе, спроводи поступак за издавање уверења да су објекти зидани у време када за изградњу објеката није била потребна грађевинска дозвола, вођење евиденције о издатим грађевинским исправама (грађевинским и употребним дозволама), вођење других управних (по ванредним правним лековима, измене управних аката, доношење разних закључака и сл.) и вануправних поступака, као и друге послове предвиђене законом и другим прописима.