Odeljenje za finansije i budžet

NAČELNIK ODELJENJA
BRANKICA DURKOVIĆ

II sprat, kancelarija br. 70
tel: 3778-
416
 

  • Odsek za finansije i budžet
  • Budžet
  • Trezor

 
Odeljenje za finansije i budžet vrši poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu i izradu nacrta odluke o budžetu opštine uz poštovanje sistema jedinstvene budžetske klasifikacije uključujući i programsku; pripremanje i izradu nacrta odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu (rebalans); pripremanje i izradu nacrta odluke o privremenom finansiranju; pripremanje i dostavljanje korisnicima budžeta uputstva za pripremu budžeta sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za izradu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika, opisom planirane politike, procenom prihoda i primanja i rashoda i izdataka, obimom sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta; staranje o poštovanju kalendara budžeta lokalne vlasti; analiziranje predloga finansijskih planova budžetskih korisnika i kontrola njihove usaglašenosti sa uputstvom; pripremu i izradu predloga finansijskog plana direktnih korisnika; raspodelu sredstava indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u okviru odobrenih aproprijacija; obaveštavanje budžetskih korisnika o odobrenim raspoloživim aproprijacijama; pripremanje i utvrđivanje tromesečnih kvota; razmatranje zahteva za izmenu kvote; predlaganje odluke o privremenoj obustavi izvršenja budžeta budžetskim korisnicima; razmatranje zahteva za preuzimanje obaveza; izradu predloga rešenja o odoboravanju preusmeravanja aproprijacija; pripremanje predloga rešenja o upotrebi sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve; odobravanje preuzetih obaveza i njihovo izvršenje; vršenje monitoringa i evaluacije finansijskih planova po programskoj metodologiji; praćenje budžetskih prihoda i primanja po uplatnim računima javnih prihoda i praćenje budžetskih rashoda i izdataka za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava; upravljanje gotovinskim sredstvima; kontrolu rashoda budžeta; upravljanje likvidnošću; budžetsko računovodstvo i izveštavanje na nivou glavne knjige trezora; upravljanje dugom i finansijskom imovinom; plasiranje slobodnih sredstava; praćenje kretanja mase zarada zaposlenih u Upravi i izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Opštine, i dostavljanje izveštaja nadležnim organima; finansijsko-računovodstvene poslove; formiranje knjigovodstvenih isprava; formiranje dokumentacije o isplati i obustavi zakonskih i drugih obaveza; kontrolu novčanih dokumenata i instrumenata plaćanja sa aspekta ugovornih obaveza i namenskog korišćenja sredstava; obavljanje finansijskih poslova; obavljanje poslova obračuna plata zaposlenih; obavljanje poslova blagajne i likvidature; upravljanje gotovinom; vođenje poslovnih knjiga i drugih evidencija o korisnicima; usaglašavanje potraživanja i obaveza; statističko-evidencione poslove; izradu periodičnih obračuna, završnog računa i svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; konsolidaciju računa i podračuna direktnog i indirektnih korisnika; vođenje evidencije imovine i sredstava; primanje, zavođenje i kontrola zahteva za plaćanje i transfer sredstava i zahteva za plate; pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršenje finansijskog plana; pripremanje i izvršavanje plaćanja; pripremu dela dokumentacije za otvaranje konsolidovanog računa trezora za dinarska i devizna sredstva, podračuna dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava i posebnih namenskih dinarskih računa korisnika javnih sredstava i ostalih pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru i koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora; bliže uređivanje načina korišćenja sredstava sa podračuna KRT-a; vršenje internih kontrolnih postupaka; obavljanje pripremnih radnji i drugih poslova za sprovođenje propisa kojima se uređuje oblast finansiranja Opštine; predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi opštine; i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.