Odeljenje za finansije

NAČELNIK ODELJENJA
BRANKICA DURKOVIĆ

II sprat, kancelarija br. 70
tel: 3778-
416

Odsek za finansije  obavlja sve poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu i izradu odluke o budžetu; praćenje budžetskih prihoda i primanja po uplatnim računima javnih prihoda i praćenje budžetskih rashoda i izdataka za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava; finansijsko planiranje; upravljanje gotovinskim sredstvima; kontrolu rashoda budžeta; budžetsko računovodstvo i izveštavanje na nivou glavne knjige trezora; upravljanje dugom i finansijskom imovinom; plasiranje slobodnih sredstava; praćenje kretanja mase zarada zaposlenih u Upravi i izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Opštine i dostavljanje izveštaja nadležnim organima; finansijsko-računovodstvene poslove; formiranje knjigovodstvenih isprava; formiranje dokumentacije o isplati i obustavi zakonskih i drugih obaveza; kontrolu novčanih dokumenata i instrumenata plaćanja sa aspekta ugovornih obaveza i namenskog korišćenja sredstava; blagajničko poslovanje; vođenje poslovnih knjiga i drugih evidencija o korisnicima; usaglašavanje potraživanja i obaveza; statističko-evidencione poslove; izradu periodičnog obračuna, završnog računa i svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; konsolidaciju računa direktnog i indirektnih korisnika; pripremu nacrta određenih akta koje donose organi opštine i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Odsek za javne nabavke

Odsek za javne nabavke obavlja sve poslove vezane za javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim zakonskim i podzakonskim aktima; evidenciju, korišćenje, izdavanje osnovnih sredstava i sitnog inventara.