Одељење за финансије

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
БРАНКИЦА ДУРКОВИЋ

II спрат, канцеларија бр. 70
тел: 3778-
416

Одсек за финансије  обавља све послове који се односе на: планирање, припрему и израду одлуке о буџету; праћење буџетских прихода и примања по уплатним рачунима јавних прихода и праћење буџетских расхода и издатака за директне и индиректне кориснике буџетских средстава; финансијско планирање; управљање готовинским средствима; контролу расхода буџета; буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора; управљање дугом и финансијском имовином; пласирање слободних средстава; праћење кретања масе зарада запослених у Управи и изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине и достављање извештаја надлежним органима; финансијско-рачуноводствене послове; формирање књиговодствених исправа; формирање документације о исплати и обустави законских и других обавеза; контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; благајничко пословање; вођење пословних књига и других евиденција о корисницима; усаглашавање потраживања и обавеза; статистичко-евиденционе послове; израду периодичног обрачуна, завршног рачуна и свих врста финансијских извештаја у складу са законским и подзаконским актима; консолидацију рачуна директног и индиректних корисника; припрему нацрта одређених акта које доносе органи општине и друге послове у складу са законским и подзаконским актима.

Одсек за јавне набавке

Одсек за јавне набавке обавља све послове везане за јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и другим законским и подзаконским актима; евиденцију, коришћење, издавање основних средстава и ситног инвентара.