Odeljenje za društvene delatnosti, privredu i razvoj

NAČELNIK ODELJENJA
IVANA BOŽOVIĆ
I sprat, kancelarija br. 36

Tel:  3778-577 i 3778-500

 

  • Odsek za društvene delatnosti
  • Kancelarija za mlade
  • Grupa za boračko-invalidsku zaštitu
  • Odsek za privredu

 
Odeljenje za društvene delatnosti, privredu i razvoj vrši sledeće poslove: prati stanje i stara se o održavanju (osim kapitalnog) dečijih vrtića i osnovnih škola; prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole i redovno pohađanje nastave u osnovnim školama i pokreće prekršajni postupak protiv roditelja, odnosno staratelja, u skladu sa zakonom; u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom, utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom; organizuje poslove koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca, kao i prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju u skladu sa Statutom opštine; organizuje prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja; podstiče razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području; obezbeđuje uslove za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za Opštinu i u cilju zadovoljavanja potreba građana sa svog područja može inicirati osnivanje ustanove kulture; organizuje poslove koji se odnose na izgradnju i održavanje sportskih objekata ustanova čiji je osnivač opština; prati potrebe i stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na području opštine; učestvuje u realizaciji sistema školskog sporta u opštini i obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za opštinu; obezbeđuje uslove za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija na svom području i u cilju zadovoljavanja potreba građana sa svog područja može inicirati osnivanje ustanove u oblasti sporta; stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području; izradu normativnih i drugih akta iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja; priprema programe i sprovodi projekte razvoja opštine i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Opštini, u skladu sa aktima Grada; prati stanje i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području, donosi i sprovodi akcione i sanacione planove od značaja za zaštitu životne sredine u skladu sa aktima Grada, i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima; sprovodi nacionalnu strategiju za mlade i akcioni plan politike za mlade Grada; priprema akcioni plan politike za mlade na području opštine koji je usklađen sa akcionim planom za sprovođenje strategije za mlade Grada; prati i obezbeđuje funkcionisanje Kancelarije za mlade; stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području i preduzima mere radi promovisanja turizma na svom području; sprovodi mere zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na svom području utvrđene aktima Grada; obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova na vođenju, koordiniranju i servisiranju poslova iz oblasti ekonomskog razvoja opštine; organizaciju i učešće opštine na raznim promotivnim manifestacijama, sajmovima i privrednim izložbama; održavanje redovnih kontakata sa republičkim i drugim institucijama koje se bave unapređenjem ekonomskog razvoja i privlačenjem investicija; predstavljanja opštine na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za lokalni ekonomski razvoj; saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja; uspostavljanja kontakata sa međunarodnim organizacijama i donatorima; pripremu strategija od lokalnog značaja u skladu sa aktima Grada; predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi Opštine; i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.
Odeljenje vrši i poslove koje je Republika poverila Gradu, a koji se obavljaju u Opštini, i to: administrativno-tehničke poslove u vezi sa stipendiranjem i kreditiranjem đaka i studenata; obradu dokumenata i računa za pokriće troškova sahrane korisnika socijalne zaštite; poslove pružanja stručne i administrativno-tehničke pomoći Komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku (interresorna komisija) i koordiniranje istomupravno-pravne i administrativno-tehničke poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite i sve knjigovodstveno-računovodstvene poslove vezane za isplatu sredstava iz ove oblasti; vrši sve poslove zbrinjavanja izbeglih, prognanih i privremeno raseljenih lica i sve poslove regulisanja izbegličkog statusa; obavlja određene poslove privatnog preduzetništva.
 
Odsek za društvene delatnosti

Odsek za privredu

Povereništvo za zbrinjavanje izbeglih i prognanih lica

Poslovi za boračko-invalidsku zaštitu