Одељење за друштвене делатности, привреду и развој

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ИВАНА БОЖОВИЋ
I спрат, канцеларија бр. 36

Тел:  3778-577 и 3778-500

 

  • Одсек за друштвене делатности
  • Канцеларија за младе
  • Група за борачко-инвалидску заштиту
  • Одсек за привреду

 
Одељење за друштвене делатности, привреду и развој врши следеће послове: прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића и основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца, као и превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју у складу са Статутом општине; организује превоз ученика на републичка и међународна такмичења; подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју; обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за Општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може иницирати оснивање установе културе; организује послове који се односе на изградњу и одржавање спортских објеката установа чији је оснивач општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју општине; учествује у реализацији система школског спорта у општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може иницирати оснивање установе у области спорта; стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју; израду нормативних и других акта из области локалног економског развоја; припрема програме и спроводи пројекте развоја општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, у складу са актима Града; прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине у складу са актима Града, и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе Града; припрема акциони план политике за младе на подручју општине који је усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе Града; прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе; стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и предузима мере ради промовисања туризма на свом подручју; спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града; обављање стручних, административних, техничких и других послова на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског развоја општине; организацију и учешће општине на разним промотивним манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама; одржавање редовних контаката са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција; представљања општине на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој; сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; успостављања контаката са међународним организацијама и донаторима; припрему стратегија од локалног значаја у складу са актима Града; предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи Општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.
Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: административно-техничке послове у вези са стипендирањем и кредитирањем ђака и студената; обраду докумената и рачуна за покриће трошкова сахране корисника социјалне заштите; послове пружања стручне и административно-техничке помоћи Комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику (интерресорна комисија) и координирање истомуправно-правне и административно-техничке послове у области борачко-инвалидске заштите и све књиговодствено-рачуноводствене послове везане за исплату средстава из ове области; врши све послове збрињавања избеглих, прогнаних и привремено расељених лица и све послове регулисања избегличког статуса; обавља одређене послове приватног предузетништва.
 
Одсек за друштвене делатности

Одсек за привреду

Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица

Послови за борачко-инвалидску заштиту