Služba za skupštinske poslove i informisanje

NAČELNIK SLUŽBE
MILICA POPOVIĆ
I sprat, kancelarija br.36B  
Tel: 3778-4
56

Službi za skupštinske poslove i informisanje van organizacionih jedinica obavljaju se poslovi načelnika, administrativno-tehničkog sekretara i poslovi redakcije ”Zemunskih novina” (stručni, organizacioni i administrativno-tehnički poslovi na izdavanju glasila ”Zemunske novine”).

U Službi za skupštinske poslove i informisanje obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice:

Odsek za skupštinske poslove

Kabinet predsednika

 

Odsek za skupštinske poslove obavlja stručne i organizacione poslove za Predsednika gradske opštine, Skupštinu i Veće gradske opštine i njihova radna tela i odborničke grupe Skupštine; vrši pripremu normativnih akata koji se odnose na rad Skupštine i njenih radnih tela; čuva izvorna dokumenata o radu Skupštine, Predsednika i Veća; vodi evidenciju o održanim sednicama; opslužuje radna tela i odborničke grupe Skupštine, kao i druge poslove koje odredi Skupština, Predsednik i Veće.

Kabinet predsednika obavlja stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove oko organizovanja poseta i prijema kod Predsednika, zamenika Predsednika i članova Veća; priprema odgovarajuće informatičko-analitičke i druge materijale iz delokruga rada Uprave za potrebe organa opštine; učestvuje u organizaciji zvaničnih manifestacija opštine;  obavlja poslove saradnje sa medijima, priprema saopštenja za javnost, odgovore novinarima; zakazuje i priprema medijske nastupe,  organizuje konferencije za štampu i priprema pres materijal za novinare; priprema presek dnevne štampe i  kvalitativnu analizu novinskih članaka svakog meseca; redovno informiše javnost o svim dešavanjima na teritoriji opštine; priprema tekstove i uređuje opštinski sajt; obavlja poslove internog informisanja; obavlja distribuciju i arhivu elektronske pošte; obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.