Služba za protokol i informisanje

NAČELNIK SLUŽBE
KATARINA ZRILIĆ
I sprat, kancelarija br.47  
Tel: 3778-4
35
 

  • Odsek za poslove protokola i informisanje

 
Služba za protokol i informisanje vrši poslove koji se odnose na: obavljanje stručnih, organizacionih i administrativno-tehničkih poslova oko organizovanja poseta i prijema kod predsednika, zamenika predsednika, članova Veća, funkcionera i rukovodioca drugih organa Opštine; pripremu odgovarajućih informativno-analitičkih materijala, izveštaja i drugih materijala iz delokruga rada Uprave za potrebe Skupštine, predsednika, Veća i njihovih radnih tela; učestvovanje u organizaciji zvaničnih manifestacija opštine u svim segmentima; obavljanje poslova saradnje sa medijima; pripremanje saopštenja za javnost, odgovora novinarima; zakazivanje medijskih nastupa; pripremanje pres materijala za novinare; organizovanje konferencija za štampu; pripremanje preseka dnevne štampe i kvalitativne analize novinskih članaka svakog meseca; redovno informisanje javnosti o svim dešavanjima na području opštine Zemun; pripremanje tekstova i uređenje opštinskog sajta; obavljanje poslova internog informisanja; obavljanje distribucije i arhiviranje elektronske pošte; obavljanje stručnih, organizacionih i administrativno-tehničkih poslova na izdavanju glasila „Zemunske novine“, za koje priprema i objavljuje tekstove kojima se informišu građani o svim aktivnostima organa Opštine i drugim pitanjima od značaja za život i rad građana; pružanje pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava; predlaže akta iz delokruga rada Službe koje donose organi opštine; i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.