Служба за скупштинске послове и информисање

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ
МИЛИЦА ПОПОВИЋ
I спрат, канцеларија бр.36Б  
Тел: 3778-4
56

У Служби за скупштинске послове и информисање ван организационих јединица обављају се послови начелника, административно-техничког секретара и послови редакције ”Земунских новина” (стручни, организациони и административно-технички послови на издавању гласила ”Земунске новине”).

У Служби за скупштинске послове и информисање образују се унутрашње организационе јединице:

Одсек за скупштинске послове

Кабинет председника

 

Одсек за скупштинске послове обавља стручне и организационе послове за Председника градске општине, Скупштину и Веће градске општине и њихова радна тела и одборничке групе Скупштине; врши припрему нормативних аката који се односе на рад Скупштине и њених радних тела; чува изворна докумената о раду Скупштине, Председника и Већа; води евиденцију о одржаним седницама; опслужује радна тела и одборничке групе Скупштине, као и друге послове које одреди Скупштина, Председник и Веће.

Кабинет председника обавља стручне, организационе и административно-техничке послове око организовања посета и пријема код Председника, заменика Председника и чланова Већа; припрема одговарајуће информатичко-аналитичке и друге материјале из делокруга рада Управе за потребе органа општине; учествује у организацији званичних манифестација општине;  обавља послове сарадње са медијима, припрема саопштења за јавност, одговоре новинарима; заказује и припрема медијске наступе,  организује конференције за штампу и припрема прес материјал за новинаре; припрема пресек дневне штампе и  квалитативну анализу новинских чланака сваког месеца; редовно информише јавност о свим дешавањима на територији општине; припрема текстове и уређује општински сајт; обавља послове интерног информисања; обавља дистрибуцију и архиву електронске поште; обавља друге послове у складу са законом и подзаконским актима.