Служба за протокол и информисање

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ
КАТАРИНА ЗРИЛИЋ
I спрат, канцеларија бр.47  
Тел: 3778-4
35
 

  • Одсек за послове протокола и информисањe

 
Служба за протокол и информисање врши послове који се односе на: обављање стручних, организационих и административно-техничких послова око организовања посета и пријема код председника, заменика председника, чланова Већа, функционера и руководиоца других органа Општине; припрему одговарајућих информативно-аналитичких материјала, извештаја и других материјала из делокруга рада Управе за потребе Скупштине, председника, Већа и њихових радних тела; учествовање у организацији званичних манифестација општине у свим сегментима; обављање послова сарадње са медијима; припремање саопштења за јавност, одговора новинарима; заказивање медијских наступа; припремање прес материјала за новинаре; организовање конференција за штампу; припремање пресека дневне штампе и квалитативне анализе новинских чланака сваког месеца; редовно информисање јавности о свим дешавањима на подручју општине Земун; припремање текстова и уређење општинског сајта; обављање послова интерног информисања; обављање дистрибуције и архивирање електронске поште; обављање стручних, организационих и административно-техничких послова на издавању гласила „Земунске новине“, за које припрема и објављује текстове којима се информишу грађани о свим активностима органа Општине и другим питањима од значаја за живот и рад грађана; пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права; предлаже акта из делокруга рада Службе које доносе органи општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.