Служба за протокол и информисање

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ
КАТАРИНА ЗРИЛИЋ
I спрат, канцеларија бр.47  
Тел: 3778-4
35
 

  • Одсек за послове протокола и информисањe

 
Служба за протокол и информисање врши послове који се односе на: обављање стручних, организационих и административно-техничких послова око организовања посета и пријема код председника, заменика председника, чланова Већа, функционера и руководиоца других органа Општине; припрему одговарајућих информативно-аналитичких материјала, извештаја и других материјала из делокруга рада Управе за потребе Скупштине, председника, Већа и њихових радних тела; учествовање у организацији званичних манифестација општине у свим сегментима; обављање послова сарадње са медијима; припремање саопштења за јавност, одговора новинарима; заказивање медијских наступа; припремање прес материјала за новинаре; организовање конференција за штампу; припремање пресека дневне штампе и квалитативне анализе новинских чланака сваког месеца; редовно информисање јавности о свим дешавањима на подручју општине Земун; припремање текстова и уређење општинског сајта; обављање послова интерног информисања; обављање дистрибуције и архивирање електронске поште; обављање стручних, организационих и административно-техничких послова на издавању гласила „Земунске новине“, за које припрема и објављује текстове којима се информишу грађани о свим активностима органа Општине и другим питањима од значаја за живот и рад грађанa.
 

  • Канцеларија за правну помоћ
  •  
    Високо приземље, канцеларије бр. 15 и 16
     
    Телефони: 3778-472, 3778-473 и 3778-474

 
Пријем странака :
-услуге давања усмених, бесплатних правних савета пружају се искључиво грађанима са територије Градске општине Земун на основу усменог, личног захтева и то сваког радног дана од 9 до 14 часова.
– за састављање поднесака за судске и друге државне органе ( тужбе, жалбе, молбе, пуномоћја, уговоре, предлоге, ургенције, споразуме, пријаве, кривичне пријаве…) се заказује израда по пријему странке за први слободни термин.
 
Грађани треба да испуњавају следеће услове и приложе следећа документа ради остарења права на бесплатну правну помоћ:
1.Када странка прима сталну новчану помоћ преко Центра за соц. Рад
Доказ : Решење Центра за соц. Рад
 
2.Када странка прима минималну зараду
Доказ: Потврда о заради послодавца
 
3.Када је странка незапослена
Доказ: Уверење Националне службе за запошљавање
или Уверење РФПИО
 
4.Када странка прима најнижу пензију
Доказ: Последњи Чек од пензије
 
5.Остваривање права на законско издржавање
Доказ: Правоснажна и извршна пресуда којом је утврђена
обавеза плаћања доприноса за издржавање
 
6.Када странка прима инвалиднину
Доказ: Решење којим је утврђено својство ратног или мирнодопског
војног инвалида, инвалида рада или породичног инвалида
 
7.За избегла и расељена лица
Доказ: Избегличка легитимација,односно легитимација
расељеног лица,пријава боравка и лична карта
 
За сва остала лица – накнада за услуге пружања правне помоћи износи 25 % од износа предвиђеног Тарифом о наградама и накнадама за рад адвоката, на основу чл. 42. Статута Градске општине Земун од 13. јуна 2014. године ( Сл. лист Града Београда, бр. 43/13) чл.10. Одлуке о пружању правне помоћи у Градској општини Земун (Сл. лист Града Београда, бр.45/09) и Решења Већа Градске општине Земун бр.06-416/2014 –II/21 од 13.6.2014. године.