Odeljenje za zajedničke poslove

NAČELNIK ODELJENJA
MILAN KRSTIĆ
I sprat, kancelarija br. 40
Tel: 3778-409
 

  • Odsek za bezbednost, zajedničke i pomoćne poslove
  • Grupa za pomoćne poslove i poslove evidencije imovine
  • Grupa za vozni park
  • Odsek za javne nabavke

 
Odeljenje za zajedničke poslove vrši poslove koji se odnose na: administrativne i stručne poslove iz oblasti informacionih tehnologija; obavljanje stručnih, organizacionih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe mesnih zajednica, njihovih organa i tela i druge poslove u skladu sa Odlukom o osnivanju mesnih zajednica za područje Gradske opštine Zemun; planiranje javnih nabavki kao i pružanje tehničke i stručne pomoći komisiji za javnu nabavku u sprovođenju postupka javne nabavke uključujući, ali ne ograničavajući se na učešće u komisiji za javnu nabavku: izradu konkursne dokumentacije; izradu akata u postupku javne nabavke; predlog ugovora o javnoj nabavci; praćenje izvršenja javne nabavke; poslove evidentiranja i izveštavanja i druge poslove koji su povezani sa postupkom javne nabavke; pružanje stručne pomoći, pripremu dokumentacije, izradu i ažuriranje procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja koji obuhvataju preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo; izradu mera zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda; preduzimanje mera ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica od elementarnih nepogoda; organizaciju civilne zaštite, uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji bi objedinili sve preventivne i operativne mere zaštite života i imovine građana; preduzimanje mera i praćenje realizacije mera iz planova odbrane i planova za vanredne situacije, posebno u delu preduzimanja preventivnih mera i procene rizika; sagledavanje posledica šteta nastalih elementarnom nepogodom i drugim vanrednim događajima; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Opštinskog štaba za vanredne situacije i jedinica civilne zaštite, priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji Opšštine; evidenciju, korišćenje i izdavanje osnovnih sredstava i sitnog inventara; tehničko i tekuće održavanje zgrade, uređaja, instalacija i opreme; poslove osiguranja; poslove protivpožarne zaštite; zaštite zdravlja na radu zaposlenih u Upravi; poslove operatera na telefonskoj centrali; poslove štampanja, umnožavanja i povezivanja materijala; poslove prevoza službenim vozilima i staranje o korišćenju i servisiranju vozila; dostave službenih akata; fizičke poslove za potrebe organa Opštine; predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi Opštine; i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.