Служба за заједничке послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
МИЛАН АНТИЋ
I спрат, канцеларија бр. 40  
Тел: 3778-4
09

 

 У Служби за заједничке послове ван организационих јединица обављају се послови начелника, административно-техничког секретара и административних секретара у месним заједницама.

У Служби за заједничке послове  образују се унутрашње организационе јединице:

Одсек за техничке и помоћне послове

Одсек за техничке и помоћне послове обавља послове осигурања и противпожарне заштите, послове безбедности и здравља на раду, послове из области заштите и спасавања, послове техничког, текућег и инвестиционог одржавања општинских зграда, послове телефонске централе, коришћења и сервисирања службених моторних возила, материјалног обезбеђења Управе, штампања, умножавања и повезивања материјала, послове експедиције, физичке послове и друге заједничке послове за потребе Управе.