Одељење за општу управу

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
БОЖА МИЛОСАВЉЕВИЋ
I спрат, канцеларија бр. 39
тел: 3778-407  

Одсек за опште послове обавља послове који се односе на: организацију и рад Управе; утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Управе; реализацију структуре Управе и поједностављивање административних процедура коришћењем савремених метода и технологија; припрему нацрта Одлуке о Управи и других аката које доносе органи општине, односно припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе; уређење, организацију и рад мировних већа; послове пружања правне помоћи грађанима; стручне, информатичке, статистичко-евиденционе и персоналне послове из области рада и радних односа запослених и постављених лица у Управи и изабраних, именованих и постављених лица у органима општине; административне и стручне послове из области информационих технологија и друге послове који нису стављени у надлежност другог одељења.

Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве обавља послове припреме и израде нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе; послове око пописа становништва; ажурирање општег бирачког списака; обављање стручних и административних послова за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини општине; спровођење одређених стручних и административних послова за потребе Републичке изборне комисије, у поступку спровођења избора; стручне и административне послове у вези са спровођењем референдума; издавања уверења о животу и статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица; послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве, овера преписа, потписа и рукописа; послове месних канцеларија.

Писарница

Овера потписа, преписа и рукописа

Послови бирачких спискова и издавање потврда о животу

Послови месне канцеларије

Правна помоћ