Odeljenje za društvene delatnosti i privredu

NAČELNIK ODELJENJA
IVANA BOŽOVIĆ
I sprat, kancelarija br. 36

Tel:  3778-577 i 2611-939

Odsek za društvene delatnosti prati stanje i stara se o održavanju (osim kapitalnog) dečjih vrtića i osnovnih škola; prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole, redovno pohađanje nastave u osnovnim školama i pokreće prekršajni postupak protiv roditelja, odnosno staratelja, u skladu sa zakonom; u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom; obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi sa stipendiranjem i kreditiranjem đaka i studenata; podstiče razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području, obezbeđuje uslove za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za opštinu i u cilju zadovoljavanja potreba građana može osnivati ustanove kulture; izgradnju i održavanje sportskih objekata i ustanova čiji je osnivač opština; prati potrebe i stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na području opštine; učestvuje u realizaciji sistema školskog sporta u opštini i obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za opštinu; obezbeđuje uslove za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija na svome području i u cilju zadovoljavanja potreba građana sa svog područja može osnivati ustanove u oblasti sporta; sprovodi strategiju i akcioni plan politike za mlade Grada; donosi akcioni plan za mlade opštine, u skladu sa strategijom i akcionim planom Grada; može da osnuje, prati i obezbeđuje funkcionisanje Kancelarije za mlade; stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području; obavlja obradu dokumenata i računa za pokriće troškova sahrane korisnika socijalne zaštite; obavlja upravno-pravne i administrativno-tehničke poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite i sve knjigovodstveno-računovodstvene isplate sredstava iz ove oblasti; vrši sve poslove zbrinjavanja izbeglih, prognanih i privremeno raseljenih lica i sve poslove regulisanja izbegličkog statusa.

 
 
 
Uprava GO Zemun
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu
Odsek za privredu
 

Odsek za privredu prati stanje i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području, donosi i sprovodi akcione i sanacione planove od značaja za zaštitu životne sredine, u skladu sa aktima Grada, i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima; predlaže mere za uređenje zelenih površina i dečijih igrališta, učestvuje u izradi loklanih akcionih planova, stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području i može osnovati turističku organizaciju radi promovisanja turizma na svom području; sprovodi mere zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na svom području utvrđene aktima Grada; stara se o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva; učestvuje u zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u vanrednim situacijama i ublažavanju i otklanjanju njihovih posledica, učestvuje u razvoju civilne zaštite i sprovođenju mera i zadataka civilne zaštite, obrazuje štab za vanredne situacije na svom području, u skladu sa zakonom i aktima grada; priprema nacrte akata koje donose organi opštine; obavlja određene poslove privatnog preduzetništva i Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, Kancelarije za razvoj, Poslove održivog razvoja privrednih delatnosti, Poslove zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izdavanje uverenja iz registra privrednih subjekata, prepis rešenja iz registra privrednih subjekata, izdavanje uverenja o pretrpljenoj šteti na poljoprivrednim kulturama i oštećenje useva nastalih usled suše 2003. godine, kao i pružanje brzih odgovora iz privrede.

 
Odsek za privredu
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za razvoj

Održivi razvoj privrednih delatnosti
Oblast radnih knjižica
Oblast Ekologije

Odsek za društvene delatnosti

Povereništvo za zbrinjavanje izbeglih i prognanih lica

Poslovi za boračko-invalidsku zaštitu

Poslovi zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama