Poslovi boračko invalidske zaštite

Poslovi boračko invalidske zaštite koji se obavljaju po zahtevima stranaka.

Utvrđivanje svojstva ratnog vojnog i mirnodopskog vojnog invalida

·   zahtev u slobodnoj formi potpisan od strane podnosioca,

·   uverenje nadležne vojne pošte ili MUP-a o vremenu provedenom u oružanim akcijama i načinu i okolnostima ranjavanja, povređivanja ili bolesti za sticanje svojstva ratnog vojnog invalida,

·   uverenje nadležne vojne pošte ili drugog vojnog organa o načinu i okolnosti ranjavanja, povređivanja ili nastanka bolesti za vojnike na odsluženju vojnog roka, studente vojne akademije, učenike srednje vojne škole, slušaoce škole za rezervne oficire i lica u rezervnom sastavu, kao i dobrovoljce na vojnoj dužnosti u Vojsci Jugoslavije koje su nastale u vršenju vojne službe – dužnosti i u vezi sa tom službom bez svoje krivice za sticanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida,

·   medicinska dokumentacija o lečenju iz vremena ranjavanja, povređivanja ili nastanka bolesti (svojstvo RVI se po bolesti priznaje ako je zahtev podnet najdalje u roku od pet godina od dana prestanka ratnih okolnosti),

·   dokaz o državljanstvu,

·   dokaz o prebivalištu, izbegličkom statusu ili statusu raseljenog lica sa Kosova i Metohije

Utvrđivanje svojstva civilnog invalida rata

·   zahtev

·   uverenje, izveštaj MUP-a o okolnostima i načinu povređivanja i nastanka bolesti

·   medicinska dokumentacija o lečenju

·   dokaz o državljanstvu

·   dokaz o prebivalištu, odnosno statusu raseljenog lica

Pravo na porodičnu invalidninu

Ostvaruje bračni drug, deca, roditelji

·   zahtev

·   dokaz vojne jednice ili ustanove da je lice po kome se ostvaruje pravo, poginulo ili nestalo pod okolnostima utvrđenim Zakonom,

·   original izvoda iz matične knjige umrlih za lice koje je poginulo ili proglašeno za nestalo ili umrlo,

·   dokaz o srodstvu sa licem po kome se ostvaruje pravo,

·   dokaz o državljanstvu ili izbegličkom statusu,

·   izvod iz matične knjige rođenih za supružnika sa naknadnim upisom kao dokaz da imenovani-a nije sklopio-la novi brak,

·   za decu umrlog RVI, MVI ili palog borca (ukoliko ih je imao) original izvoda iz matične knjige rođenih i dokaz o školovanju ako su stariji od 15 godina,

·   dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu

Ovi zahtevi se podnose prema prebivalištu, odnosno boravištu podnosioca.

Materijalno obezbeđenje – kadrovska pomoć

·   zahtev,

·   izvod iz matične knjige venčanih,

·   izvod iz matične knjige rođenih za suprugu i decu,

·   uverenje vojnog odseka da se hranilac nalazi u vojsci i na koliko meseci,

·   uverenje iz katastra i iz Republičke uprave javnih prihoda da hranilac i članovi njegove porodice nemaju nepokretnosti, odnosno prihode podložne oporezivanju,

·   fotokopija lične karte za hranioca i članove njegove porodice,

·   overena izjava dva svedoka da je hranilac sa članovima porodice živeo u zajedničkom domaćinstvu,

·   uverenje Republičkog zavoda za tržište rada – Filijala za zapošljavanje Beograd, za nezaposlene članove porodice,

·   overena izjava dva svedoka da hranilac ne ostvaruje lični dohodak ili naknadu ličnog dohotka po pozitivnim propisima,

Isplata invalidskih prinadležnosti

Grupa za boračko-invalidsku zaštitu vodi evidenciju o iznosu prenetih sredstava iz budžeta za boračko invalidsku zaštitu, o korisnicima prava, o izvršenim isplatama i o tome sastavlja izveštaj.