Odsek za društvene delatnosti

Poslovi koji se obavljaju u Odseku za društvene delatnosti po zahtevima stranaka su:

            Izdavanje uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva, a koja se odnose na postupak dobijanja stipendija ili kredita za đake i studente. Potrebna dokumentacija koja se dostavlja:

·   fotokopija overenog obrasca br. 3 s obe strane (obrazac se overava na šalterima overe u GO Zemun, uz prisustvo dva svedoka sa ličnim kartama),

·   potvrda o ostvarenim prihodima svih članova domaćinstva za period januar-jun tekuće godine

–   uverenje o ostvarenoj zaradi,

–   za korisnike penzije – uverenje iz RFPIO, ul.Bulevar umetnosti br.10

–   uverenje Poreske uprave o poreskoj osnovici za privatnike;

–   za nezaposlenog člana domaćinstva, uverenje izdato od Nacionalne službe za zapošljavanje. U slučaju da je nezaposleno lice korisnik naknade, potreban je dokaz da li mu je isplaćena u periodu januar-jun tekuće godine;

–   za članove domaćinstva koja se nalaze na redovnim studijama, služenju vojnog roka, u inostranstvu i sl., dostavljaju se dokazi o tome izdati od strane nadležnih organa;

–   dokaz o visini mesečnih doprinosa na ime izdržavanja (alimentacija) ili overena izjava o tome

·   uverenje o imovnom stanju (prihod ostvaren od imovine, kapitala, autorskih prava i dr., koji se oporezuju), za sve punoletne članove domaćinstva (osim za one koji se školuju) pribavlja se od Poreske uprave-filijala Zemun, Magistratski trg br.1

Ukoliko je roditelj preminuo, dostaviti izvod iz MKU, ukoliko su roditelji razvedeni dostaviti presudu, kao i dokaz o visini mesečnog doprinosa na ime izdržavanja deteta.

Zahtev za prepis rešenja o kategorizaciji

Zahtev se uzima u Odseku za drštvene delatnosti, a sadrži sledeće podatke:

·   ime i prezime,

·   datum rođenja,

·   adresa u trenutku podnošenja zahteva,

·   adresa u vreme kategorizacije,

·   naziv škole i godina upisa,

·   godina kada je doneto Rešenje

Ekshumacija i prenos posmrtnih ostataka

Potrebna dokumenta za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka:

·   zahtev,

·   izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioca zahteva, kao dokaz o srodstvu

·   overena izjava podnosioca zahteva (sud, opština) o broju bližih srodnika umrlog

·   saglasnost bližih srodnika umrlog da su saglasni sa ekshumacijom i fotokopije njihovih ličnih karata

·   izvod iz matične knjige umrlih (original ili overena kopija)

·   potvrda JKP „Pogrebne  usluge“  da je lice  sahranjeno u  Zemunu

·   potvrda da je obezbeđeno grobno mesto za prenos posmrtnih ostataka